Behandeling van allerlei zaken aangaande de wijk

Een aandachtbrief met consensus inzake Weimarstraat

Kenmerk: MFGNV-V062/2019                                                              Datum: 18 april 2020.
Onderwerp: Een aandacht brief met consensus

Geachte Burgemeester,

Na een recente (weer een zoveelste) dodelijke steekpartij in Weimarstraat schrijven wij U deze aandacht brief met consensus.
Na uw bezoek in december 2019 aan het pand van WijWeimar was Mafuganova weer vol met goede moed.
U was zeer geschrokken van de algehele situatie in de Weimarstraat en omgeving. En deelde ook uw mening dat het zo niet verder kon. U was het met WijWeimar, Mafuganova en andere betrokkene(n) eens dat er inderdaad een grondige aanpak nodig is met tegelijkertijd een “echte doorpak”.
Niet met tijdelijke oplossingen maar met concrete daadwerkelijke grondige doortastendheid.

Na zoveel jaar gedoogbeleid coffeeshops op een kluitje met de daaromheen omringende horeca, vreemdsoortige ondernemingen enzovoort zijn er in de loop der jaren opgebouwde ondermijnende criminele activiteiten en handelingen ontstaan.

Op het moment zitten we in de fase van de Corona crisis periode. Wij begrijpen dat U met het College, raadsleden hier druk mee heeft en dat veel zaken hierdoor stil en/of op een laag pitje zijn gekomen.

Maar voor de Weimarstraat is dit een snelle neerwaartse spiraal en gaat het totaal mis. Op het moment lopen er een aantal aanvragen van omgevingsvergunningen. Precies in het beruchte deel Weimarstraat. Omgevingsvergunningen voor het omvormen van winkels tot vele kleine kamertjes/studio’tjes. Een ervan maakt het helemaal bont namelijk Weimarstraat 222. Wij kunnen gerust stellen dat de aanvraag vele ondermijnende handelingen bevat. En niet bij DSO/Economie langs is geweest. Dit kan niet geaccepteerd worden en zullen wij in actie moeten komen. Wie is de verantwoordelijke ambtenaar die deze omgevingsvergunning heeft goedgekeurd? Met een afwijkende contract voor het stallen van auto’s in locatie Noorderbeekdwarsstraat 173.

U begrijpt dat de ondermijning gretig gebruik maakt van deze huidige Corona Crisis periode.

Als voorzitter van de Stichting Mafuganova Valkenbosch stel ik aan U keiharde eisen. Er moet met onmiddellijke ingang opgetreden worden inclusief prioriteit stellingen voor de Weimarstraat en omgeving.

Een algehele stop op de aanvragen in dit gebied van omgevingsvergunningen ten doel van winkels om te vormen tot kleine kamertjes e.a. Ook een algehele stop op de toelatingsbeleid van vrije vestiging van allerlei ondernemers in dit gebied.

Maar ook de vele drugshandelaren op straat (ondanks de vele coffeeshops heeft de Weimarstraat toch vele straathandel). Het gedoogbeleid is totaal mislukt in dit gebied, erger nog de toenemende ondermijning heeft zich vrijelijk kunnen ontwikkelen in dit gebied.

Want bij een gedoogbeleid is handhaving niet mogelijk. Vandaar het ontstaan van de ondermijnende criminele activiteiten en handelingen in dit gebied. Van het een komt het ander.

Bij geen opheffing van het overconcentratiegebied valt de Weimarstraat e.o. totaal in handen van de ondermijnende criminele activiteiten en handelingen in allerlei vormen.

Dag Weimarstraat…………..Dag Valkenbosch.

Wij wensen niet verder meer om koffiedik te kijken.
Resumerend: december 2019 bent U op bezoek geweest in WijWeimar en anno april 2020 hebben wij allen nog niets van U mogen vernemen. Wij zouden het op prijs stellen voor een tweede gesprek met concrete voorstellen en consencus.
Bijvoorbeeld een vorming van een Stuurgroep bestaande uit een aantal gespecialiseerde personen van Mafuganova, WijWeimar, voorz. BIZ  en met integere ambtenaren waar wij samen nauw en betrouwbaar mee kunnen gaan samenwerken. Dus het nieuwe werken.

Met vriendelijke groeten,

Kenmerk: MFGNV-V056/2019 Den Haag 05 november 2019.
Onderwerp: Verzoek LER ook in onze wijk ReVa

Geachte Raadsleden,
Onze gemeente staat aan de vooravond van een omvangrijke veranderopgave: groei van
het aantal inwoners met ca 20°h in circa 20 jaar tijd. De effecten hiervan zullen in de
hele stad worden gevoeld. Een van de vragen waar wij met zijn allen voor staan is: Hoe
zorgen we met elkaar ervoor dat de stad leefbaar blijft ?

Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Het tool dat ons daarbij kan helpen wel: de
Leefbaarheidseffectrapportage (LER). Deze in Bezuidenhout ontwikkelde tool1 biedt
bestuurders, beambten, bedrijven en burgers inzicht in de stand van zaken op tal van
criteria, belangrijk voor de leefbaarheid van de wijk! de stad.

Zowel in wijken waar bouwplannen zijn, v66r als na een bepaalde (voorgenomen)
ingreep of bouwplan.
Als ook in wijken zonder omvangrijke bouwplannen (voor nu), waar ook de behoefte is
om inzicht te hebben in de leefbaarheid van de wijk aan de hand van een aantal
leefbaarheidscriteria.
Met de tool zijn we samen beter in staat om de juiste, duurzame keuzes te maken voor
huidige en toekomstige bewoners.
Als vertegenwoordigers van de bewoners van ReVa vragen wij u om de LER ook te
ontwikkelen voor onze wijk.

NE: Ook het effect op de leefbaarheid van een stroom van kleine bouwplannen waarmee
kamerverhuur en splitsingen alsmede dakopbouwen en kapverdiepingen worden
gerealiseerd is relevant voor de leefbaarheid. In het huidige beleid wordt niet naar het
cumulatieve effect gekeken op de leefbaarheid van REVA van alle afzonderlijke initiatieven
tezamen.

Graag vernemen wij van u.
Bij voorbaat dank.
Stichting Mafuganova Valkenbosch

"RAPPEL"

Kenmerk: MFGNV-VO5OA/2019                                                Datum: 27 september 2019
Onderwerp: RAPPEL

Geachte burgemeester,

Met verwijzing naar de noodkreet van een groep bewoners binnen het noodgebied Weimarstraat en omgeving en de daarbij behorende brandbrief van Stichting Mafuganova d.d. 24juni 2019 met kenmerk; MEGNV-V050/2019, hebben wij allen nog niets van u persoonlijk vernomen.

Op 3 juli 2019 hebben wij wel een geautomatiseerde ontvangstbevestiging van de Gemeente
Den Haag met de mededeling dat de brief MFGNV-V050/2019 op 25juni 2019 is ontvangen en
ingeboekt met het nummer BENW/2019.831.

De desbetreffende brief van Stichting Mafuganova was gekenmerkt met (persoonlijk in handen).
Tot op heden hebben de bewoners en de Stichting Mafuganova nog niets van uw kant vernomen!

Wij stellen het op prijs om nu binnen een zo kort mogelijk tijd een schriftelijk antwoord van u te ontvangen betreffende de hoge urgentie qua veiligheid en openbare orde in het noodgebied Weimarstraat en omgeving.

Hoogachtend,

 

Brandbrief Mafuganova aan Gemeenteraad

Brandbrief Mafuganova naar de burgemeester e.a. betreffende overlast. Ter ondersteuning en een schepje bovenop ter versterking van betrokken bewoners.

Den Haag, de datum 25 juni 2019.

(Uit veiligheidsoverwegingen is de brief niet weergegeven)

op/aanmerkingen huisvestingsverordening

Ons kenmerk: MFGNV-V038/2019                                                    Den Haag 24 mei 2019
Onderwerp: op/aanmerkingen tbv
                       Huisvestingsverordening
                       In cie. Ruimte 29 mei 2019

Geachte raadsfracties,

Belangrijke elementen toe te voegen en/of te verwerken in het Huisvestingsverordening 2019.
 “Regentesse-/Valkenboskwartier ingedeeld in de gele gebieden”.
Volgens de Woonagenda geldt in de gele gebieden een absoluut verbod (zonder uitzonderingen) van bouwkundige woningsplitsing en niet een Leefbaarheidstoets.

Als wij de beslissing wel of niet splitsen alleen ophangen aan een leefbaarheidstoets krijgen wij te maken met een te hoge mate van rechtsonzekerheid. Juist een stortvloed aan bezwaarschriften en een te grote werklast voor de gemeente.
Hierop doelen wij dat per woning en per straat moet worden gemotiveerd en gedocumenteerd waarom wel of niet splitsen.
Dit gegeven gaat niet werken omdat de gemeente de extra administratieve schriftelijke handelingen van de verantwoordelijke afdelingen moet gaan verwerken in een apart digitaal informatie systeem. En daarbij nog een extra afdeling moet gaan inrichten voor het controleren van deze handelingen op het daadwerkelijke uitvoeringen van het gestelde in de woonagenda e.a.

In de gele gebieden een absoluut verbod ZONDER uitzonderingen. Maar dan ook echt ZONDER uitzonderingen, met geen nieuwe technische vernuften via mazen waardoor dan alsnog een woningsplitsing wordt gecreëerd.
Of wat Mafuganova al jaren wil een controlerende afdeling die er op toe ziet of de desbetreffende omgevingsvergunningen ook daadwerkelijk de wet en regelgevingen opvolgen. Want dat is in de loop der jaren wel een beetje aan het versloffen en daar heeft de wijk Regentesse-/Valkenboskwartier onnoemelijke gevolgen van. Gevolg: vele verknipte panden met teveel bewoners. En geen woningen meer voor gezinnen, starters en/of andere samenlevingsvormen.

Mafuganova moet U duidelijk op het hart drukken dat op het moment de aanvragen bij de omgevingsvergunningen totaal niet goed gaat. In vijf maanden tijd (jan. 2019 t/m mei 2019) zijn er ongeveer 104 woningen, appartementen, kamertjes verhuur (verknipt en wel) er bij gekomen in Valkenboskwartier.
Ook dat Mafuganova op het moment (X aantal bezwaarschriften heeft opgesteld en die op het moment rouleren bij de desbetreffende afdeling (AWB).

Artikel 5:6 tweede lid: splitsingsverbod toch weer onderhevig aan leefbaarheidstoets.
Splitsingsvergunning (vergunning voor woningvorming) wordt geweigerd voor woonruimte in de gele gebieden van bijlage III. Dit artikel wordt echter weer afgezwakt door de toevoeging “waarbij woningvorming negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de woningvoorraad of voor het karakter dan wel de leefbaarheid in het gebied”.
Hier komt toch weer de leefbaarheidstoets om de hoek kijken die vgl. de Woonagenda niet geldt voor de gele gebieden. De toevoeging “waarbij woningvorming” moet dus worden geschrapt.

**Nogmaals in kwetsbare wijken zoals Regentesse-/Valkenboskwartier moet men goed bedenken dat je deze wijk niet nog meer kwetsbaarder moet gaan ontwikkelen


Hoogachtend,
Stichting Mafuganova Valkenbosch

 Mafuganova heeft duidelijk gesteld dat de wijk Regentesse-/Valkenboskwartier een kwetsbaar gebied is en dan moet je dit gebied niet nog kwetsbaarder gaan ontwikkelen door het alsmaar blijven doorgaan van het toepassen van “Kruimelregeling(en) en/of andere ontheffingsmogelijkheden. Zelfs dakopbouwen die gesplits worden in 2 woningen! Er moet duidelijk gesteld worden bij de verantwoordelijke afdeling omgevingsvergunning GEEN ontheffingen in de gele gebieden.

 

 

Inspreek Commissie Bestuur - overlast overconcentratie coffeeshops Weimarstraat en omgeving

  Ons Kenmerk: MFGNV-V010/2019                                          Den Haag, 20 maart 2019   Onderwerp: Inspreek Commissie Bestuur,
                  Overlast overconcentratie (“overkill”)
                  Coffeeshops Weimarstraat en omgeving.
                                                                  

40 jaar……..40 jaar gedogen van een over concentratiegebied (“overkill”) coffeeshops. Gedogen is van tijdelijke aard, maar niet blijvend. Hoe is het dan mogelijk om het gedogen van tijdelijke aard blijvend toe te staan in ons wijkgebied ondanks de vele gevolgen die ontstaan en blijven groeien met de gevolgen voor de “Leefbaarheid woonomgeving EN Veiligheid?!

Een goed bestuur situeert geen overconcentratie gebied coffeeshops en ook geen 158 horeca in zo’n kleine wijk!

De overlast in Weimarstraat e.o. staat direct in verbinding met de Zevensprong (Loosduinseweg). Vanaf de Zevensprong (overkill waterpijp, cafe’s e.a.) via de Noorderbeekdwarsstraat kom je uit in het overconcentratie gebied Weimarstraat (overkill coffeeshops en horeca). Veel verkeer, bezoekers, gebruikers, dealers e.a. lopen heen en weer om hun handel te kopen en/of te verhandelen, maar ook te recreëren in het drukbezochte welige drugsgroothandelsgebied (Weimarstraat en omgeving) en andere handels activiteiten.
Een Hotspot gebied is reeds achterhaald en werkt niet doeltreffend. Het is beter om beide gebieden (De Zevensprong) EN het overconcentratiegebied Weimarstraat e.o. tegelijk aan te pakken). Dit is de olievlek die zich al aardig heeft uitgebreid en zich verder gaat uitbreiden.

Een logisch gevolg als je niets doet aan een overconcentratie gebied coffeeshops. Mafuganova heeft  al jaren lang duidelijk aan de orde gesteld bij de Gemeenteraad, raadsleden e.a. wat de daadwerkelijke oorsprong is, maar de gemeente Den Haag kwam iedere keer met tijdelijke oplossingen. En zie nu: het resultaat.

De werkelijkheid is er: “De Ondermijning”. Dit is ontstaan vanuit de drugswereld. Dit is al jaren aan de gang. Ondermijning waarbij de onderwereld zich vermengd met de bovenwereld, vooral op het gebied van drugscriminaliteit. Ondermijning heeft de politie niet in de hand. U als Gemeenteraad ook niet. Dit is achterhaald en niet voldoende om onze leefbaarheid woonomgeving en veiligheid te garanderen.

Nu zitten we met een gigantisch probleem. Met tijdelijke oplossingen bereiken we totaal niets. Op grond van de diepgewortelde ondermijning moet de Gemeenteraad echt over gaan tot het opheffen van het overconcentratie
gebied. Doe je dit niet dan blijven we zitten met de ondermijning inclusief de gerelateerde overlast gevende elementen.

 

Maar ook niet door middel van het proef project: regulering, (gesloten coffeeshop ketens) Den Haag wil dit gaan doen…..maar ik loop even op de feiten vooruit: niet in dit over concentratie gebied. Dit kun je  de wijk EN de bewoners niet aan doen. Doe dit dan in overloop gebieden en/of aan de rand van Den Haag (met gemakkelijke toegangswegen). Als Den Haag het zo graag wil, maar niet meer in woon- en winkelgebieden.
                        
Ook als je als Gemeente goed wil indekken dan kun je over gaan tot EENcoffeeshop beleid. Een coffeeshop per X-aantal inwoners, dit moet je naar je bevolkingsaantallen in evenredigheid ver delen over je stad. Voor een doeltreffender handhaving, betere stroming van bezoekers en voor de coffeeshophouders minder kans op overlast. Maar ook het tegengaan van de Ondermijning kun je beter regelen. 

En niet komen met het argument: dat de bewoners in andere gebieden GEEN coffeeshops willen. Want onze wijkbewoners willen ook GEEN overconcentratie (overkill) gebied meer. Dus ook wij komen in het verweer.

Het valt onder discriminatie als U onze wijk blijvend opzadelt met een overconcentratie gebied “overkill” coffeeshops en in andere wijken totaal geen een en/of een. Het is van groot belang dat uw coffeeshopbeleid verantwoord is gesteld voor de overconcentratie gebieden. De gebieden ReVa en het Zeeheldenkwartier zijn de dupe en moeten opgezadeld blijven met een “overkill” aan coffeeshops!? Nee, onze wijk(en) kunnen dit niet meer aan.

Wij stellen het als een eis, mede op grond van een leefbare woonomgeving EN Veiligheid. Het gedoogbeleid voor deze twee over concentratie gebieden is mislukt. Met de gevolgen van dien.

Wij rekenen op een goede medewerking/samenwerking van de gemeente Den Haag. Het is van cruciaal belang voor het behoud van onze wijk. Want hierna hebben wij onze handen vol ter verbetering en oplossen van de “ondermijnende problemen” die zich diep hebben vast geworteld in onze wijk.

Hoogachtend,
Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa)


                         

                                                                                                 

Inbreng t.b.v. bespreking Concept-agenda wonen commissie ruimte 16 jan. 2019

Ons Kenmerk: MFGNV-V01/2019  Den Haag 10 jan. 2019                         
Onderwerp: inbreng t.b.v. bespreking Concept-agenda wonen
                       in uw commissie op 16 januari 2019.

Aan: Gemeente Den Haag/Griffie t.a.v. Commissie Ruimte.

Geachte Voorzitter en leden van de Commissie,

Op 16 januari 2019 bespreekt u de Concept Woonagenda. Deze agenda geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen. Wij hopen dat deze worden meegenomen in uw beraadslagingen.

Inleiding
Als eerste wijzen wij erop dat actualiteit van de gebruikte gegevens nogal te wensen overlaat: alle relevante bronnen m.b.t. de woningbehoefte en de ontwikkeling in de woningvoorraad, waaronder de bijdrage van splitsing daarvan, verdeeld naar wijken, ontbreken of zijn van 2015/2016. Sindsdien is de woningmarkt in de Randstad , ook voor kamerbewoners, nog meer een gekkenhuis met alle vooral financiële gevolgen van dien. Oftewel: het beeld van de koopkrachtige vraag naar (kleine) woonruimte kan nog ingrijpend veranderen door de meest recente data. En die komen pas medio 2019, staat in deze nota. Dit hoeft overigens niet tegen te houden dat veel van de beleidsinitiatieven die meer controle over met name de aanbodkant betekenen hoe dan ook gewenst zijn omdat de woningmarkt ook in zijn huidige conditie hierom vraagt.


Wij vinden de wending in het gemeentelijke huisvestingsbeleid in de zin dat de gemeente bereid is wat harder dan voorheen in te grijpen in de woningmarkt te prijzen. Ook al moet de gemeente voor sommige veranderingen in beleid bij het rijk langs. Maar een betere uitvoering van de bestaande Huisvestingsverordening zou ook al helpen. Met name daar waar het gaat om verkamering heeft REVA last van een falende uitvoering van bestaande regels in de Huisvestingsverordening. Voorts ontbreekt de visie op het tegen gaan van splitsen van voor gezinnen geschikte woningen. In de reactie op de inbreng van de CHU op dit punt wordt gesteld dat de woningsplitsing aan banden wordt gelegd. Zonder verdere uitwerking. De Huisvestingsverordening wordt genoemd als document waarin dit moet gebeuren. Maar deze is daarvoor niet geschikt. Wij willen een parapluverordening op basis van de WRO.

Ook is in deze notitie niet duidelijk of bestaand beleid in de huisvestingsverordening waar het gaat om het tegen gaan van te kleine woningen bij splitsing overeind blijft.
In de paragraaf over leefbaarheid wordt niet gesproken over de vorderingen in het ontwikkelen van de leefbaarheidstoets. Zeer merkwaardig gezien het feit dat die er al lang had moeten liggen en dit beleidsinitiatief is gebruikt om de discussie over het splitsings- en verkamering beleid min of meer plat te leggen. Het ontbreekt nu aan een uitgewerkte visie op de leefbaarheid. Met als gevolg dat Den Haag werkende weg qua leefbaarheid voor gezinnen met kinderen maar niet alleen voor hen inlevert op kwaliteit, zeker in de oude wijken. Want ook daar is sterke verdichting het parool. De vraag of er leefbaarheidsgrenzen door continue verdichting worden overschreden stelt het bestuur zich niet. Er is moed voor nodig om te zeggen: hier ligt de grens. Wie geen handen en voeten geeft aan het antwoord op de vraag of de vraag of de groei van de bevolking nog wel kan worden opgevangen zonder de Leef kwaliteit wezenlijk aan te tasten zal moeten accepteren dat bewonersgroepen die daar het meeste last van hebben en het financieel kunnen waar maken, stemmen met hun voeten. Is dit wat Den Haag wil?

De onderwerpen verkamering en woningsplitsing worden hieronder nader toegelicht.

Verkamering
Deze notitie en ook andere ons bekende beleidsnota’s bieden geen inzicht in de hoeveelheid en spreiding van kamerverhuurpanden in de stad. Waaronder die panden die kamerverhuur t.b.v.
begeleid wonen bieden speciale vermelding verdienen. In REVA komen die veel (tientallen) voor. Wij kennen geen beleidsstukken waaruit een visie blijkt op de spreiding van dit soort functies over de stad. Er zijn echter grenzen aan wat een wijk aan opvang kan bieden aan bewoners die begeleiding nodig hebben. En wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat REVA er verhoudingsgewijze veel heeft.  En om dit soort kamerverhuur mogelijk te maken worden ook de regels van de Huisvestingsverordening met voeten getreden. Een paar voorbeelden:
In de bestaande Huisvestingsverordening is geregeld dat in kwetsbare wijken geen medewerking wordt verleend aan kamerverhuur voor meer dan 3 kamers. Dit gebeurt echter wel. Een van de voorbeelden daarvan (pand in de Weimarstraat) hebben wij aangehaald in een hoorzitting bij de Raad van State in 2018 over het bestemmingsplan REVA nadat de woordvoerder van de gemeente in naam van de Raad stellig beweerde dat geen medewerking wordt verleend aan kamervehuur voor meer dan 3 kamers in kwetsbare gebieden.
                                                                                                                                
En recent zijn wij geconfronteerd met een nieuw voorbeeld van 2 bestaande woningen (40 en 44 Professor Kaiserstraat) die worden omgebouwd tot 10 kamers t.b.v. begeleid wonen. In de bestaande situatie was volgens de omgevingsvergunning sprake van begeleid wonen maar wij weten dat niet het geval is: het werd gebruikt voor dagopvang. Dit raakt overigens niet de essentie van wat hier juridisch gezien aan de hand is.  De omgevingsvergunning is gepubliceerd op 17 december 2018. In de omgevingsvergunning, in eerste instantie buiten behandeling gesteld, na bezwaar initiatiefnemer en aanvulling gegevens alsnog verleend, wordt met geen woord gerept over de Huisvestingsverordening. Toch worden hier zelfstandige woningen omgezet in meer dan 3 niet zelfstandige woningen waarvoor een vergunning op grond van de Huisvestingsverordening nodig is. Gaat de gemeente die dan weigeren? Dit is geen geloofwaardig overheidsoptreden. Als bewonersorganisatie kunnen wij tegen de omgevingsvergunning alleen in beroep bij de rechter. Dit kost ons weer € 350. Wij zullen dit niet doen omdat wij de middelen daarvoor niet hebben. Maar wat moeten wij met een gemeentebestuur die haar eigen Huisvestingsverordening zowel naar de letter als naar de geest niet serieus neemt?
Bouwkundige woningsplitsing
Hier wordt woningsplitsing te lijf gegaan, niet met een paraplubestemmingsplan zoals in Groningen, maar via de huisvestingsverordening  De huisvestingsverordening is echter op grond van de wettelijke grondslag niet het geschikte instrument om een aangelegenheid als woningsplitsing waarbij naast volkshuisvestelijke ook belangrijke ruimtelijke ordeningsaspecten spelen zoals parkeren, te regelen. En naar zijn aard kan de huisvestingsverordening voor ruimtelijke ordeningsaspecten niet de rechtsbescherming bieden die planologische instrumenten op grond van de WRO wel bieden.

De notitie spreekt over een rem op de bouw van kleine woningen. Verzuimt wordt verschil te maken tussen zelfstandige en niet zelfstandige woningen. Voor zelfstandige woningen ligt bij woningsplitsing zowel in het bestemmingsplan REVA als in de bestaande Huisvestingsverordening de grens op één woning per verdieping met een minimum van 40 m2 woonoppervlak. De notitie spreekt over een grens van maximaal 20 % woningen van het totaal aantal woningen met een oppervlakte van minder dan 40 m2 in het CID, daarbuiten ligt de grens op maximaal 20 % woningen met een oppervlak dat kleiner is dan 50 m2.

Op twee vragen moet ons inziens een antwoord komen:


a.    worden de regels in bestemmingsplannen  voor de omvang van zelfstandige woningen als gevolg van woningsplitsing en idem die in de Huisvestingsverordening gehandhaafd of niet?. En wordt hiermee erkend dat de betreffende passages in de notitie over nieuwbouw gaan?
b.    Is het maximum van 20 % voor het bouwen van kleine nieuwe woningen van toepassing op de hele toevoeging aan de woningvoorraad of geldt dit per plangebied zoals we die nu  kennen. De notitie maakt het met de huidige redactie mogelijk dat in het CID veel meer dan 20 % kleine woningen van minder dan 40 m2 worden gebouwd. Idem in het gebied buiten het CID.  Gelet op passages elders in dit onderdeel van de notitie ie zal het wel niet de bedoeling zijn, maar toch.

Hoogachtend,
Stichting Mafuganova Valkenbosch (Reva),

 

 

 

Toespraak op de bewonersavond 13 dec. 2018 van een bestuurslid.

Bewonersavond met fractievoorzitters, raadsleden  e.a. op   donderdagavond 13 december 2018 vanaf 19.30 – 21.30 uur                

Beste aanwezigen,
De Weimarstraat behoort de kransslagader van de wijk ReVa te zijn.

Momenteel is het een SPATADER die elk moment uit elkaar kan spatten.

Hiervoor zijn wij allen bij elkaar om dat te voorkomen. Weer nieuw leven,
nieuw bloed in de Weimarstraat pompen, opdat het weer gaat leven    zoals het hoort en waar onze wijk groot profijt van zal ondervinden.

Veiligheid, leefbaarheid en Woongenot.

Wij hebben ons hierin gebeten en laten het dan ook niet meer los!

 

Raad van State Bp ReVa Integrale herziening

Op veler verzoek nog extra ter informatie onze inbreng v.w.b. beroep best.plan ReVa.

 

Ons kenmerk: MFGNV-V0012/2018                                                  Datum 30 januari 2018.
Onderwerp: beroep (nadere zitting)
                       Bp Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)
                       Inzake: Kamerverhuur
Uw kenmerk: 201701264/1/R3 de datum: 4 januari 2018.

Geachte Raad,
Naar aanleiding van bovengenoemde brief van 4 januari 2018 maken wij graag van de gelegenheid gebruik onze bezwaren, tegen het kamerverhuurbeleid van de gemeente Den Haag, zoals deze in combinatie met de regels van het bovengenoemde bestemmingsplan voor onze wijk uitpakken, toe te lichten. Deze bezwaren betreffen de veiligheid EN de leefbaarheid van de wijk, waaronder tevens inbegrepen de effecten van het kamerverhuurbeleid op de ontwikkeling en toegankelijkheid van de markt voor onroerend goed voor gezinnen en starters.

In onze wijk vindt legale en illegale kamerverhuur plaats, waarop de gemeente onvoldoende zicht heeft bij gebrek aan handhavingscapaciteit en omdat er bewust een beleid wordt gevoerd om pas bij vier of meer kamerhuurders per woning een vergunning op grond van de huisvestingsverordening te vragen. De gemeente weet dus ook niet hoeveel kamerhuurders er in de wijk wonen, noch hoe deze over de wijk zijn verspreid.                                                                                                              Registratieplicht voor verhuurders om op te geven wie en hoeveel mensen bij hen kamers huren bestaat niet.
Een pand kan in vier appartementen zijn gesplitst en twaalf huurders tellen, zonder dat omwonenden en de gemeente op de hoogte zijn van de daadwerkelijke aantallen huurders in een pand. En zoals al duidelijk is gesteld; dat de gemeente het ook niet wil weten!
Het feit dat onze wijk als kwetsbaar gebied is aangemerkt doet dit fenomeen totaal niet ter zake.
In tegendeel: het kamerverhuurbeleid is ook voor dit gebeid versoepeld. Onze zorgen voor de leefbaarheid zijn duidelijk, maar niet die van het gemeentebestuur!

Zeker bij woningen die aan meer dan drie kamerhuurders zijn verhuurd zonder vergunning, maar ook bij woningen die zonder vergunning tot aan drie kamerhuurders zijn verhuurd. Daar treden allerlei ongewenste risico’s en effecten op. In veel gevallen zullen de bouwkundige en andere voorzieningen welke moeten toezien op de veiligheid en de gezondheid van de bewoners ontbreken of niet afdoende zijn, met alle mogelijke gevolgen, bijvoorbeeld bij brand. De kwaliteit van de volkshuisvesting is in het geding!

Daarnaast hebben deze kamerverhuurbedrijven in onze reeds verdichte wijk ontzettend veel gevolgen voor de leefbaarheid (o.a. geluid, stankoverlast, meer vuil, meer fietsen, ongedierte en nog andere overlast. Zoals bijvoorbeeld door huisvesting van mensen die sociaal minder vaardig zijn, etc.) Ook  de parkeerdruk stijgt erdoor zonder dat hiermee rekening wordt gehouden. Aan kamerverhuur worden geen parkeereisen gesteld terwijl de parkeerdruk in een toch al overbelaste wijk erdoor toeneemt.
Het gevolg is behalve de hiervoor genoemde negatieve effecten dat splitsingen en bedrijfsmatige kamerverhuur vanwege grote winsten die ermee kunnen worden geboekt de prijs van onroerend goed opdrijven, waardoor het voor starters en gezinnen steeds moeilijker wordt een voor hen passende woning te vinden.
Den Haag is niet de enige stad waarin dit soort effecten zich voordoen. Er zijn andere steden zoals Amsterdam, Wageningen, Tilburg, Maastricht, Groningen etc. waarin het gemeentebestuur een restrictief beleid met betrekking tot kamerverhuur voert dat veel verder gaat dan het Haags bestuur.
Daarnaast zijn wij van mening dat het beleid ten aanzien van kamerverhuur een onderdeel is van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en derhalve ook in het bestemmingsplan thuishoort. Inclusief met het toepassen van een verplichte Leefbaarheidstoets met toetsingscriteriums (gevoegd in bijlage: beoordelingsformulier leefbaarheidstoets).

Gelet op de overmaat aan kleine huishoudens en kamerverhuur in onze verdichte wijk is er alle reden tot het voornemen (ook) in het bestemmingsplan van een verbod (zonder uitzonderingen) op bedrijfsmatige kamerverhuur: verhuur van woningen waarin de verhuurder niet zelf woont.             Het argument dat het onderscheid tussen deze vorm van verhuur en verhuur door een particulier van een of twee kamers in de woning waar de particulier zelf ook woont, niet zou kunnen, wordt gelogenstraft door diverse gemeenten, die dit onderscheid gewoon maken en handhaven.

Een verbod op kamerverhuur bestond in Den Haag, als gezegd in het Oude Centrum en bestaat bijvoorbeeld in Tilburg (met een groot aantal studenten) in grote delen van de stad buiten het echte centrum. Tilburg voorkomt hiermee, anders dan Den Haag, een uitwaaieren van kamerverhuur buiten het centrum.

Daarnaast worden in andere steden ook objectieve eisen gesteld aan de concentratie van kamerverhuur, in de vorm van maximale percentages kamerverhuurpanden in een straat en minimale onderlinge afstanden van kamerverhuurpanden.

Gelet op onze wens om zonder dralen de ontwikkeling van kamerverhuur zoals hierboven beschreven te stoppen en verzoeken wij u bij uw uitspraak zelf in de zaak te voorzien zodat niet nog meer tijd verloren gaat met de aanpassing van het bestemmingsplan ReVa door de gemeente.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Mafuganova Valkenbosch


Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE