Behandeling van allerlei zaken aangaande de wijk

Toespraak op de bewonersavond 13 dec. 2018 van een bestuurslid.

Bewonersavond met fractievoorzitters, raadsleden  e.a. op   donderdagavond 13 december 2018 vanaf 19.30 – 21.30 uur                

Beste aanwezigen,
De Weimarstraat behoort de kransslagader van de wijk ReVa te zijn.

Momenteel is het een SPATADER die elk moment uit elkaar kan spatten.

Hiervoor zijn wij allen bij elkaar om dat te voorkomen. Weer nieuw leven,
nieuw bloed in de Weimarstraat pompen, opdat het weer gaat leven    zoals het hoort en waar onze wijk groot profijt van zal ondervinden.

Veiligheid, leefbaarheid en Woongenot.

Wij hebben ons hierin gebeten en laten het dan ook niet meer los!

 

Ons kenmerk: MFGNV-V100/2018                                                   Den Haag, 12 oktober 2018
Onderwerp: Leefbaarheid EN Veiligheid woonomgeving
                       Weimarstraat e.o. oftewel
                       Overconcentratiegebied coffeeshops.

Geachte Burgemeester,
Bijgaand tijdens het gesprek met de betrokken bewoners overhandigen wij U door de vertegenwoordigers van de Stichting Mafuganova Valkenbosch ReVa (bewonersgroep/BO) een rapportage.
Met extra een bijlage van een verzameling klachten omwonenden. En nog aparte bijlage betreffende de ondermijnende criminaliteit.

Na meer dan 38 jaar Gedoogbeleid in het overconcentratie gebied coffeeshops is de Leefbaarheid woonomgeving ver beneden peil en onacceptabel geworden.
In de laatste tien jaar is de toestroom behoeftigen en niet behoeftigen (Dealers) onnoemelijk gestegen in dit gebied.
De niet behoeftigen bedoelen wij de dealers vanuit verschillende delen uit Den Haag en buiten Den Haag. De migrantenstromingen (Oostblokkers, Marokkanen, Turken e.a. ) hebben dit overconcentratiegebied eveneens ontdekt en zien mogelijkheden om snel geld te verdienen. Men noemt dit gebied het industrie drugsgebied met 8 coffeeshops waar men makkelijk hun handels voorraad kunnen halen. Het deal verkeer, fietsers, scooters en/of auto’s is inmiddels verdriedubbeld. Grote overlast van dubbel geparkeerde auto’s, het draaien van de auto’s bij de coffeeshops, agressief rijgedrag, (vaak met de niet toegestane hoge snelheden). Maar ook rijden met jointgebruik achter het stuur. Veel agressiviteit naar passanten en bewoners toe. Dit heeft te maken met grote concurrentie onderling. Met de gevaren van dien.
Het is de gehele dag tot en met na middernacht een drukte bij de drugsgroothandels.

De bezoekers aan deze coffeeshops hebben maling aan de omwonenden en plassen en poepen bij hun voordeuren. En hangen uren bij de voordeuren van de betrokken bewoners. Schreeuwen daarbij en blokkeren de voordeuren. Ook kunnen sommige bewoners niet meer hun hond uitlaten vanwege deze bezoekers.

Deze bezoekers hebben ook afgewisseld een bezoekje gebracht aan andere in de directe omgeving aanwezige horeca waar ze de nodige alcohol genuttigd hebben. Samen met jointgebruik gaan ze buiten hun zinnen schreeuwen, plassen in de plantenbakken, openbaar poepen op straat en intimiteren naar omwonenden toe.

Ook in de panden rondom de coffeeshops aantrekking van bepaalde ondernemers. Deze ondernemers kunnen niet van hun opbrengsten leven en doen een extra handeltje erbij. (achterdeur) Zoals verboden sigaretten, handel vanuit de winkel naar een coffeeshop toe en/of andersom.

De criminaliteit gedijt in deze kwetsbare gebied behoorlijk en vanuit de politiek wordt “waarschijnlijk” dit gebied niet gezien als een criminaliteitsgebied. Dit is onverantwoordelijk en moet de politiek het gebied aanmerken als een gebiedsaanwijzing. Het is op het gebied van openbare orde EN veiligheid niet meer te handhaven. De enige oplossing is opheffing van het overconcentratiegebied. Het gedoogbeleid is na 38 jaar mislukt voor dit gebied en met een huidige maatschappij met vele hoge extremen niet meer aannemelijk en acceptabel om het te blijven handhaven. Maar ook niet meer uit veiligheidsoverwegingen.
Te denken aan de omwonenden (hogere gevarenzetting) en voor de klagers erg gevaarlijk. Want de dealers en behoeftigen zien de betrokken bewoners als een sta in de weg voor hun handel en verslaving.

Ook het deal gebeuren heeft zich als een olievlek in dit gebied uitgebreid. Zelfs op hoeken Fultonstraat/Marconistraat, wordt behoorlijk gehandeld in het bijzijn van spelende kinderen. Ook het dealverkeer wordt gesignaleerd in de binnenstraten rondom de Weimarstraat. En ook weer behoorlijk hard gereden.

De laatste tijd veel Pitch Bull honden met agressief gedrag. Bij bepaalde ondernemingen worden ze buiten aan een haakje en/of lantaarnpaal vastgezet. Met urenlange geblaf tot ver in de omgeving te horen.

Veel gehang en recreatie van passanten voor deze coffeeshops. Het wordt met de dag drukker en grimmiger. De veiligheid voor de betrokken bewoners staat op het spel. Dit moet niet kunnen en mogen. De bewoners voelen zich gediscrimineerd en achter gesteld ten opzicht van andere delen wijken in de stad , die GEEN coffeeshops hebben en/of maar een coffeeshop hebben. Wat heeft dit stukje wijkdeel de lokale politiek aangedaan om dit deel zo te laten afglijden en te verstikken in de drugs(groothandelsgebied) en zoveel dat we niet meer kunnen leven in een normale aanvaardbare leefbaarheid woonomgeving en met de vereiste veiligheid waar we recht op hebben.

De bewoners zijn in alle staten en willen al het mogelijke en onmogelijke in werking stellen om in een aanvaardbare leefbaarheid woonomgeving en veiligheid te leven zonder een overconcentratiegebied.

Terwijl de betrokken bewoners zelf ervaren dat de laatste tien jaren hun leefbaarheid woonomgeving ver beneden peil is gedaald en zien dit stukje wijk in snel tempo afglijden! En moet er vanuit de politiek snel ingegrepen worden

De betrokken bewoners hebben ontzettend veel overlast van dit alles. Met meer handhaving bereik je alleen maar een tijdelijke oplossing, maar wij blijven met het fenomeen zitten het overconcentratie gebied.

Ondanks alle misères blijven de betrokken bewoners positief en willen vechten voor het behoud van hun leefbaarheid en veiligheid.

Het is een mooie wijk en veel mensen van buitenaf willen graag wonen in ReVa. Dit willen we behouden maar zonder een overconcentratie gebied. Teveel is niet goed i.v.m. het aantrekken van vele bepaalde soort bezoekers die geen respect hebben voor de wijk en hun bewoners. Dit wordt alleen maar erger door de verdichting en de aantrekkingskracht door bepaalde groeperingen aan het drugs(handels)gebied. Mede ook door het ontbreken van normen en waarden maar ook het respect.

De bewoners hebben veel geld gestoken in hun mooie huizen in de Weimarstraat en omgeving. En zien de toekomst wel zitten in hun mooie huizen in hun geliefde wijk. Maar niet met een overconcentratie gebied. Het wordt gevaarlijker en niet meer te leven in zo’n agressieve handelsgebied.
Het is belachelijk dat zij moeten gaan verhuizen naar andere wijken zonder coffeeshops, zodat hun kinderen normaal en gezond kunnen buiten spelen. Men begrijpt dan ook niet dat ReVa zoveel aantallen coffeeshops heeft. Maar gaan er van uit dat de politiek in Den Haag een verantwoordelijke keuze maakt om de Leefbaarheid woonomgeving Weimarstraat e.o. op hoger niveau te brengen door middel van het opheffen van het overconcentratie gebied en de aantallen zo spoedig mogelijk terug brengt naar het nul beleid.

Gedoogbeleid was goed in het begin voor de opvang van de heroïne verslaafden. Maar andere tijden en een veranderde agressievere maatschappij is het niet meer verantwoord dit overconcentratie gebied te handhaven in verband met de ontwikkelde ondermijnende criminaliteit.

Ook mede voor de  gevaren zetting van de omwonenden. Dat de voortzetting van het overconcentratie gebied niet meer gehandhaafd kan worden en over moet worden gegaan tot de opheffing.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) (Bewonersgroep/BO)


Raad van State Bp ReVa Integrale herziening

Op veler verzoek nog extra ter informatie onze inbreng v.w.b. beroep best.plan ReVa.

 

Ons kenmerk: MFGNV-V0012/2018                                                  Datum 30 januari 2018.
Onderwerp: beroep (nadere zitting)
                       Bp Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)
                       Inzake: Kamerverhuur
Uw kenmerk: 201701264/1/R3 de datum: 4 januari 2018.

Geachte Raad,
Naar aanleiding van bovengenoemde brief van 4 januari 2018 maken wij graag van de gelegenheid gebruik onze bezwaren, tegen het kamerverhuurbeleid van de gemeente Den Haag, zoals deze in combinatie met de regels van het bovengenoemde bestemmingsplan voor onze wijk uitpakken, toe te lichten. Deze bezwaren betreffen de veiligheid EN de leefbaarheid van de wijk, waaronder tevens inbegrepen de effecten van het kamerverhuurbeleid op de ontwikkeling en toegankelijkheid van de markt voor onroerend goed voor gezinnen en starters.

In onze wijk vindt legale en illegale kamerverhuur plaats, waarop de gemeente onvoldoende zicht heeft bij gebrek aan handhavingscapaciteit en omdat er bewust een beleid wordt gevoerd om pas bij vier of meer kamerhuurders per woning een vergunning op grond van de huisvestingsverordening te vragen. De gemeente weet dus ook niet hoeveel kamerhuurders er in de wijk wonen, noch hoe deze over de wijk zijn verspreid.                                                                                                              Registratieplicht voor verhuurders om op te geven wie en hoeveel mensen bij hen kamers huren bestaat niet.
Een pand kan in vier appartementen zijn gesplitst en twaalf huurders tellen, zonder dat omwonenden en de gemeente op de hoogte zijn van de daadwerkelijke aantallen huurders in een pand. En zoals al duidelijk is gesteld; dat de gemeente het ook niet wil weten!
Het feit dat onze wijk als kwetsbaar gebied is aangemerkt doet dit fenomeen totaal niet ter zake.
In tegendeel: het kamerverhuurbeleid is ook voor dit gebeid versoepeld. Onze zorgen voor de leefbaarheid zijn duidelijk, maar niet die van het gemeentebestuur!

Zeker bij woningen die aan meer dan drie kamerhuurders zijn verhuurd zonder vergunning, maar ook bij woningen die zonder vergunning tot aan drie kamerhuurders zijn verhuurd. Daar treden allerlei ongewenste risico’s en effecten op. In veel gevallen zullen de bouwkundige en andere voorzieningen welke moeten toezien op de veiligheid en de gezondheid van de bewoners ontbreken of niet afdoende zijn, met alle mogelijke gevolgen, bijvoorbeeld bij brand. De kwaliteit van de volkshuisvesting is in het geding!

Daarnaast hebben deze kamerverhuurbedrijven in onze reeds verdichte wijk ontzettend veel gevolgen voor de leefbaarheid (o.a. geluid, stankoverlast, meer vuil, meer fietsen, ongedierte en nog andere overlast. Zoals bijvoorbeeld door huisvesting van mensen die sociaal minder vaardig zijn, etc.) Ook  de parkeerdruk stijgt erdoor zonder dat hiermee rekening wordt gehouden. Aan kamerverhuur worden geen parkeereisen gesteld terwijl de parkeerdruk in een toch al overbelaste wijk erdoor toeneemt.
Het gevolg is behalve de hiervoor genoemde negatieve effecten dat splitsingen en bedrijfsmatige kamerverhuur vanwege grote winsten die ermee kunnen worden geboekt de prijs van onroerend goed opdrijven, waardoor het voor starters en gezinnen steeds moeilijker wordt een voor hen passende woning te vinden.
Den Haag is niet de enige stad waarin dit soort effecten zich voordoen. Er zijn andere steden zoals Amsterdam, Wageningen, Tilburg, Maastricht, Groningen etc. waarin het gemeentebestuur een restrictief beleid met betrekking tot kamerverhuur voert dat veel verder gaat dan het Haags bestuur.
Daarnaast zijn wij van mening dat het beleid ten aanzien van kamerverhuur een onderdeel is van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en derhalve ook in het bestemmingsplan thuishoort. Inclusief met het toepassen van een verplichte Leefbaarheidstoets met toetsingscriteriums (gevoegd in bijlage: beoordelingsformulier leefbaarheidstoets).

Gelet op de overmaat aan kleine huishoudens en kamerverhuur in onze verdichte wijk is er alle reden tot het voornemen (ook) in het bestemmingsplan van een verbod (zonder uitzonderingen) op bedrijfsmatige kamerverhuur: verhuur van woningen waarin de verhuurder niet zelf woont.             Het argument dat het onderscheid tussen deze vorm van verhuur en verhuur door een particulier van een of twee kamers in de woning waar de particulier zelf ook woont, niet zou kunnen, wordt gelogenstraft door diverse gemeenten, die dit onderscheid gewoon maken en handhaven.

Een verbod op kamerverhuur bestond in Den Haag, als gezegd in het Oude Centrum en bestaat bijvoorbeeld in Tilburg (met een groot aantal studenten) in grote delen van de stad buiten het echte centrum. Tilburg voorkomt hiermee, anders dan Den Haag, een uitwaaieren van kamerverhuur buiten het centrum.

Daarnaast worden in andere steden ook objectieve eisen gesteld aan de concentratie van kamerverhuur, in de vorm van maximale percentages kamerverhuurpanden in een straat en minimale onderlinge afstanden van kamerverhuurpanden.

Gelet op onze wens om zonder dralen de ontwikkeling van kamerverhuur zoals hierboven beschreven te stoppen en verzoeken wij u bij uw uitspraak zelf in de zaak te voorzien zodat niet nog meer tijd verloren gaat met de aanpassing van het bestemmingsplan ReVa door de gemeente.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Mafuganova Valkenbosch


Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE