Laatste nieuwtje

Belangrijke punten Weimarstraat e.o.

VEILIGHEID.

Veiligheid Vergunningplicht voor ondernemers De burgemeester is 4 november in de Weimarstraat (deel Beeklaan – Fahrenheitstraat) en Beeklaan (deel Weimarstraat – De Gheijnstraat) gestart met een nieuwe maatregel: vergunningplicht voor bijna 100 ondernemers. Het gaat om ondernemers die normaal gesproken geen vergunning nodig hebben, zoals een kapperszaak of uitzendbureau. Met deze vergunning komt er beter toezicht en meer mogelijkheden voor handhaven bij overtredingen. Dit alles om ondermijning tegen te gaan én eerlijk ondernemerschap te stimuleren.

Meld een Vermoeden app Op 1 oktober is de nieuwe app 'Meld een Vermoeden' gelanceerd voor specifiek het gebied rondom de Weimarstraat. Met deze app kunnen bewoners en ondernemers – anoniem - meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning. En goed nieuws: de eerste meldingen zijn al binnen.Op deze manier wordt de Weimarstraat veiliger en leefbaarder. Download de app!

Coffeeshops De gemeente overlegt met de coffeeshopondernemers. Met de coffeeshopondernemers zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de openingstijden, beveiliging en detectieapparatuur. Deze afspraken zijn op vrijwillige basis, maar zijn niet vrijblijvend. De coffeeshopondernemers houden zich aan deze afspraken. Daarnaast heeft de aanpak van overconcentratie in de Weimarstraat onverminderd de aandacht van de gemeente!

Handhaving De politie en het handhavingsteam van de gemeente zijn al langere tijd extra zichtbaar aanwezig in de Weimarstraat. Naast de gebruikelijke surveillance is extra politiecapaciteit vrijgemaakt om ook op andere manieren misstanden aan te pakken in de Weimarstraat en omgeving. Ondernemingen worden gecontroleerd en signalen van ondermijning worden nader onderzocht. De politie werkt hierbij nauw samen met de gemeente en andere organisaties.

Verkeersveiligheid In de Weimarstraat zijn op 5 plaatsen extra drempels geplaatst om de snelheid te beperken. Tegelijkertijd loopt er een onderzoek hoe de verkeersveiligheid op langere termijn verbeterd kan worden.

Fietsen De overmaat aan achtergelaten fietsen en fietswrakken blijft een probleem. Toch zijn er, door de gemeente, in 2020 enkel in de Weimarstraat al 89 fietsen verwijderd. Er wordt 3 x per jaar actief ingezet op het verwijderen van fietswrakken en achtergelaten fietsen in het stadsdeel Segbroek, waaronder in de Weimarstraat.

Vervuiling De straat wordt wekelijks geveegd en bijgeplaatst afval bij de ondergrondse rest afvalcontainers wordt zo snel mogelijk opgehaald. Het helpt als u meldt wanneer u dit ziet. Melden kan op https://www.denhaag.nl/meldingen.

Wonen Haagse Pandbrigade Vanaf 2021 gaat de Haagse Pandbrigade, naast het behandelen van meldingen, meer inzet plegen in het gebied rond de Weimarstraat, Beeklaan en de Zevensprong. Bijvoorbeeld op het gebied van woonoverlast en illegaal gebruik van gebouwen.

Economie en winkelstraat Bedrijvigheid De transformatiemanager is aan het werk in gehele Weimarstraat en de Beeklaan. Hij is aanspreekpunt voor ondernemers en pandeigenaren/huurders om leegstand en verloedering tegen te gaan.

De Weimarstraat als 'prioritair gebied' In het coalitieakkoord is het gebied Weimarstraat, Beeklaan en Zevensprong benoemd als een gebied waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Maar waar ook extra ondersteuning en aandacht nodig is met een aanpak waarbij de verschillende diensten samenwerken met politie en andere partners in de wijk. De gemeente werkt aan een meerjarige integrale aanpak die zich niet beperkt tot symptoombestrijding maar ook de oorzaken van de problematiek aanpakt. De aanpak vorm een goede basis die de huidige situatie tot ommekeer kan brengen. Het is een aanpak die criminele structuren afbreekt, maar ook investeert in een veerkrachtige, sociale en economische infrastructuur die past bij de gebieden en hun bewoners, hun weerbaarheid vergroot en hun talenten ontwikkelt.

En hoe verder? Denkt u (weer) mee? Zoals u kunt lezen, wij allen als actieve bewoners zitten niet stil en dat gaan we ook zeker niet doen. Maar natuurlijk kan het ook altijd beter en hoe dingen in de toekomst beter kunnen. Voor ideeen en het mee willen denken kunt U zich ook wenden tot Wijweimar (www.wijweimar.nl) en/of Stichting Mafuganova Valkenbosch (www.mafuganova.nl)

 

 

Tour de Weimarstraat - Zaterdag 05 september 2020

Op 5 september 2020 laat de buurt luid van zich horen met een Lawaaifietstocht in de Weimarstraat als protest tegen onveilige (verkeers)situatie in de Weimarstraat. Maak je (kinder)fiets mooi en lawaaiig (denk aan een fietssirene, blikjes achter je fiets, bellen en toeters, kleppers tussen de spaken)!


Vergeet ook je spandoek niet en kom om 12.00 naar het Regentesseplein. Daar verzamelen we voor een fietstochtje door de Weimarstraat. We eindigen om ongeveer 13.00 voor het pand van Wij Weimar (Noorderbeekdwarsstraat 218). De mooist versierde lawaaifiets wint een prijs!

Het derde deel van de Weimarstraat (het stuk tussen de Beeklaan en de Valkenboskade) is al vele jaren lang onveilig en aan het verloederen. Normaal op je fiets rijden of oversteken is er niet bij. Louche praktijken en verkamering van panden zijn ons een doorn in het oog. Graag dragen wij positief bij aan de Weimarstraat!

 

Wil jij ook

 • meer ruimte voor de fiets en voetganger

 • veilig door je eigen buurt kunnen bewegen

 • aanpak van het drugsverkeer

 • meer groen en minder graffiti en rotzooi

 • meer ruimte voor ontmoeting met je buren en minder voor drugsgebruik

Fiets dan mee en laat van je horen!

 

Aanmelden voor Tour de Weimar 

Fiets dan op 5 september met ons mee en laat van je horen! Meld je aan via info@wijweimar.nl o.v.v. Tour de Weimar. 

Red de Weimarstraat / Brief van actie voerende bewoners

Geachte raadsleden,
 
Hartelijk dank voor de aanwezigheid van velen van u op onze buurtactie in de Weimarstraat afgelopen zaterdag. Van velen van u hoorden we ondersteunende geluiden, daar ter plekke, op twitter en elders. Verschillende Haagse politieke partijen hebben eerder via moties, notities, schriftelijke vragen, blogs en persberichten al aangegeven dat er ingegrepen moet worden op en rondom de Weimarstraat. Het is nu zaak om deze papieren tijgers ook tanden te geven.
 
Wij constateren het volgende:
1. Ondanks maatregelen aangekondigd door burgemeester Remkes openen er nog steeds nieuwe zaken met een schimmig karakter hun deuren.
2. Ondanks het verbod op verkamering worden meerdere leegstaande panden nu omgebouwd tot 'mini-appartementen'. Hier worden vergunningen afgegeven waarbij de gemeente 'vergeet' de mogelijkheid te bieden aan omwonenden om inspraak te leveren.
3. Het plaatsen van de politie camera bij de kruising Weimarstraat/Noorderbeekdwarsstraat leidt wel tot meer registratie, maar niet tot ingrijpen door de politie vanwege capaciteits- en prioriteitskeuzes.
4. Door de voortdurende wisseling van burgemeesters moeten wij als bewoners steeds opnieuw bestuurlijke aandacht vragen.
5. De overconcentratie van coffeeshops, met bijbehorende verkeers en andere overlast, nabij een basisschool, wordt niet opgelost.
6. In 80 procent van Nederland geldt een afstandscriterium: binnen 250 meter van een (basis)school géén coffeeshop. Onderzoek wijst uit dat óók basisschool kinderen gevoelig zijn voor drugs(criminaliteit), en de Toermalijn kent deels een kwetsbare populatie. In Den Haag geldt geen afstandscriterium voor basisscholen en meent men dat een muurtje dat de zichtlijn doorbreekt voldoende preventieve werking heeft.
7. een absoluut dieptepunt in de lange serie geweldsincidenten: een schietpartij op klaarlichte dag, tussen het winkelende publiek en passerende ouders met kinderen, vond anderhalve week geleden plaats.
 
Het is daarom (totdat structurele maatregelen een blijvend effect hebben) nodig nu per direct een noodoplossing te vinden om de veiligheid en leefbaarheid van de Weimarstraat overeind te houden.
 
De buurt doet daarom een appel op u om in de komende raadsvergadering het verschil te maken - uw laatste vergadering voor de vakantie en daarmee de laatste kans op korte termijn maatregelen te nemen - op de volgende punten:
 
- De gemeente wijst meerdere nieuwe locaties aan voor coffeeshops om zich te vestigen, en deze worden beschikbaar gesteld aan de coffeeshopondernemers van de Weimarstraat.
- Per direct handhaving van het nationale coffeeshopbeleid rondom scholen.
- Er worden, totdat een integraal verbeterd verkeerscirculatieplan is gerealiseerd voor de buurt, verkeersingrepen gedaan die de verkeersveiligheid verbeteren en minder verkeer door de weimarstraat geven.
 
- Er wordt een noodverordening ingesteld totdat een nieuwe APV van kracht is, om ongewenste en malafide vastgoedtransacties tegen te gaan en de politie meer mogelijkheden voor handhaving te geven, vergunningsaanvragen op te schorten en wanneer nodig tijdelijk sluiten van panden.
- Start met een aanpak die gelijk is aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht; waarbij pand voor pand de boeken worden gecontroleerd en de economische activiteit wordt gemonitord.
- Stel een stadsmarinier (op Rotterdamse leest geschoeid, dus met bevoegdheden, budget een doorzettingsmacht)  en 4 handhavers aan, dedicated op de Weimarstraat.
- Wijs het gebied aan op basis van de Rotterdamwet om verkamering tegen te gaan door huurders te toetsen op overlastverleden.
 
Wij vertrouwen erop dat u, samen met ons, woorden wilt omzetten in daden.
Bijlage: overzicht (gewelds)incidenten Weimarstraat en rondom sinds 2011.
 
met vriendelijke groet,
bewoner(s)
 
 
 

Red de Weimarstraat!

Actie vanuit de bewoners in en rondom de Weimarstraat.
 
Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden,

Als bewoner van de omgeving Weimarstraat mail ik u. Zondag 28 juni om 14.45, op klaarlichte dag, is daar voor coffeeshop Galaxy iemand beschoten na een ruzie in diezelfde coffeeshop. Op dat moment speelden kinderen op straat, waren mensen aan het winkelen en zaten bewoners nietsvermoedend te genieten van een zomerse dag. Het is het zoveelste drama. Vorig jaar werd er een jongen doodgestoken voor de basisschool. De buurt is het zat.

Tegen gewapende misdaad is geen enkel goed burgerschap bestand. Wij eisen daarom actie vanuit de overheid. Geen nieuwe schriftelijke vragen, geen goedbedoelde bezoekjes, geen nieuwe camera's rondom plekken des onheils, geen oproepen tot  burgerwachten. We willen dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid in onze buurt. Ondertussen nemen wij als buurtbewoners de straat op ludieke wijze terug.

In een straat van 100 meter zijn 3 coffeeshops (en een basisschool). De coffeeshops worden meerdere malen per dag bevoorraad vanuit het criminele circuit. Rondom deze coffeeshops is in onze geliefde woonwijk een industrie van ondermijning en criminaliteit ontstaan. De sfeer wordt steeds grimmiger. Onze grens is bereikt.
We willen dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen. Daarom voeren wij a.s. zaterdag actie van 12.00 tot 14.00 onder het motto: "Drugs eruit, buurt erin". U bent van harte welkom om uw steun te betuigen. Onze inzet is als volgt:

- Verplaatsing van alle coffeeshops buiten onze woonwijk. De Weimarstraat fungeert nu als een soort "McDrive" voor wiet. Dat kan prima ergens anders.

- Een noodverordening in de Weimarstraat e.o.  Deze noodverordening maakt het voor de politie o.a. mogelijk om te fouilleren op wapens en drugs, en hierdoor kunnen ongewenste en malafide vastgoedtransacties worden tegengehouden.

Hopende u a.s. zaterdag te zien,
Met wanhopige groet,

 

De andere Weimar / Zie www.wijweimar.nl

De andere Weimar

Hier vertellen we wat goed gaat en wat (nog) niet goed gaat en wat beter of anders kan. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over programma's, intiatieven en successen. Maar ook vind je hier berichten over criminaliteit, coffeeshops, leegstand, illegale slijterijen et cetera.

 Wat gaat goed? De successen op een rij

 

 • Samen met buurtbewoners en winkelier is er een plan (visie) voor de langere termijn gemaakt.

 • Bij de inloopmiddag hebben meer dan 30 mensen uit de buurt aangeboden om “iets” te gaan doen in de buurt; van het ter beschikking stellen van kunst voor een tentoonstelling, het verlenen van hand en spandiensten in de winkel tot het aanbieden van een gratis AED cursus en het opzetten van een wijkarchief. Dat is een goed begin.  

 • Stichting Zorgen voor Morgen houdt sinds februari inloopspreekuur op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Hulpvragen van vrouwen worden opgepakt via verwijzingen en er is aandacht voor
  sociale activiteit. 
  Daarnaast organiseerden zij themabijeenkomsten rond mantelzorg, spookburgers, armoede, digitalisering en er werd samen gegeten. Op 8 maart namen 60 vrouwen deel aan de internationale vrouwendagviering. Lees meer op de website stichtingzorgenvoormorgen.nl

 • Donderdag is Groene Donderdag in het pand: spreekuren van De Groene Regentes,
  van de VVE balie, van Duurzaam Den Haag en van Hou van je huis. Ondersteuning
  van de vergroening van buurt en huis wordt concreet aangeboden via
  energiecoaches. De Groene Regentes organiseert scholingen en vergadert in het
  pand.

 • Er zijn 5 AED cursussen gegeven.

 • Community Builder voor Segbroek Eric Borst hield op dinsdagmorgen een vrije
  inloop voor buurtbewoners. Er komen regelmatig mensen binnenlopen.Hij plant ook
  zijn afspraken met partners en wijkbewoners in het Buurtlab. Recent hield hij een
  inloopavond voor jongeren uit ReVa ( 12 bezoekers) Na de zomer start er een
  taalcusrsus voor Poolse mannen in het pand. Hij wil in het najaar ook met zzp’ers uit
  een naburige straat een thuiswerkochtend met hen organiseren. Vanaf september is
  hij op de maandagochtend vast in het pand aanwezig.

Wat gaat nog niet goed?

In eerste instantie richt Wij Weimar zich op de noodzakelijke positieve ontwikkelingen. Maar uiteraard zijn zij niet blind voor de negatieve kant.

Wij Weimar houdt ook voeling met de Stichting Mafuganova (www.mafuganova.nl) die zeer actief is in het volgen van bestemmingsplannen, vergunningenbeleid en ondermijnende activiteiten en met burgers, die verontrust zijn over ontwikkelingen in hun buurt. Ze ondersteunden de roep om een onderzoek naar ondermijning in en rond de Weimarstraat. Inmiddels gaat het Gemeentebestuur in opdracht van de Raad een ondermijningsonderzoek uitvoeren.

Begin juni heeft de groep Wij Weimar een stuk geschreven over het heden en toekomst van de Weimarstraat. Hoe zie die er nu uit, wat zou er moeten en kunnen gebeuren om de straat te verbeteren?

Meer weten? Lees dan het stuk De Weimarstraat .. en nu?

 

 

 

 

 

 

Slimme mobiliteit in Den Haag

Buurtcoöperatie auto delen.

In stadsdeel Segbroek zijn verschillende initiatieven die allemaal een beetje helpen om anders te kijken naar mobiliteit, naar vervoer. Op 15 december 2019 hebben 29 huishoudens samen 5 leaseauto’s in gebruik genomen o.a. in de buurtcoöperatie Bomenbuurt. Welk duurzaam vervoer kiest u?

Buurtcoöperatie met Wij zijn Deel

In de Bomenbuurt hebben 29 huishoudens een buurtcoöperatie opgericht. De coöperatie heeft 5 auto’s geleaset die de coöperatieleden samen gebruiken. Door de kosten te delen, is vrijwel iedereen stukken goedkoper uit dan wanneer u zelf een auto heeft of leaset. Bovendien zijn de auto’s altijd nieuw, goed onderhouden en de auto’s hebben een vaste parkeerplek in de buurt. En met minder auto’s komt er meer ruimte in de straat voor bijvoorbeeld groen of een speeltuin.
Zo’n coöperatie oprichten lijkt lastig maar de non-profitorganisatie ‘Wij zijn Deel’ kan u helpen. Een coöperatie kan kiezen voor kleine en grote leaseauto’s en ook een (elektrische) bakfiets kopen. Kijk voor de kosten op wijzijndeel.nl/kosten(externe link).

Deelfietsen en deelscooters

Naast auto’s delen zijn er meer mogelijkheden om naar mobiliteit te kijken, door bijvoorbeeld fietsen en scooters te delen. Dit gebeurt al veel in Segbroek.

 • Door deelfietsen te gebruiken, hebben veel mensen geen 2e fiets meer nodig. Vooral bij de stations kan dat ruimtewinst opleveren. Ongeveer 45% van de plekken in de stallingen bij de stations wordt nu nog bezet gehouden door ‘2e fietsen’. Er zijn verschillende bedrijven in Den Haag die deelfietsen aanbieden: Mobike(externe link), HTM(externe link), GoAbout(externe link).

 • Op verschillende locaties staan elektrische buurtbakfietsen van Cargoroo(externe link). De elektrische deelbakfiets kan de auto vervangen bij korte transportritjes, zoals bij boodschappen doen, een uitstapje met kinderen of een ritje naar de bouwmarkt. Mogelijk is door het gebruik van de bakfiets een (2e) auto helemaal niet (meer) nodig.

 • In delen van de stad staan elektrische deelscooters van Felyx(externe link) . De scooter kan korte ritjes met de auto vervangen.

Andere manieren autodelen

De gemeente stimuleert mensen na te denken over mobiliteit want samen moeten we de stad bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Slimme mobiliteit zoals deelauto’s hoort hierbij.  Behalve een buurtcoöperatie oprichten, zijn er ook andere mogelijkheden. Kijk hiervoor op de pagina’s:

Terug te vinden op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen

 

NB: voor de ongeruste bewoners. Het is GEEN verplichting maar een optie om meer ruimte te kunnen maken voor het groen en speelplekken voor de kinderen.

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE