Gevaren woonomgeving

Tweede Kamer vragen inzake situatie Weimarstraat

herstructurering in de oude wijken

Men maakt weer dezelfde fout vandaag de dag in de oude wijken!?
Nederland maakt op het moment weer dezelfde fout, zie als voorbeeld de westelijke tuinsteden. Dit idee (Ebenezer Howard) werd eind negentiende eeuw uit Engeland geïmporteerd.
Maar, ………. naar goed Hollands gebruik werd de kwaliteit losgelaten en gingen we de laagbouw toch stapelen en de parkjes en parkeerplaatsen werden alsnog volgebouwd, om het allemaal betaalbaar te maken.

In de herstructurering van de oude karakteristieke (beschermde stadsgezichten) gaan we weer dezelfde fout maken!!!!
Namelijk grote, middelmatige en/of kleinere woningen (en ook mooie herenhuizen), oneindig blijven doorsplitsen en in het ergste geval: het onttrekken van wonen, d.m.v. onttrekkingsvergunningen, zodat de Vastgoed Bv’, huisjesmelkers e.a. over kunnen gaan op kamertjesverhuur.
Met als gevolg: een te kleine maatvoering en te weinig aandacht voor de openbare ruimte.

De oude beschermde stadsgezichten hebben van oorsprong kwaliteit ( meer dan 100 jaar) en daar moeten we met zijn allen zuinig op zijn! Deze wijken zijn zo gebouwd en kunnen niet nog meer bouwlagen verdragen. En in het ergste geval: het ontwrichten van deze mooie panden ( uit het bouwkundig verband halen). Tegenwoordig zijn de meeste(n) panden massaal (intern) vernietigd voor de kamerverhuur en (extern) staan deze panden te verrotten. En met als gevolg: verpaupering.

Deze wijken zijn en worden de dupe van het zogenaamde concurrentiepositie van de Vinexwijken en/of kerngebieden) (waar veel gezinnen naar uitwijken).
Huizen worden onbetaalbaar, omdat merendeel van de panden in handen is terechtgekomen aan de Vastgoed Bv’s, huisjesmelkers e.a. Woningen voor gezinnen e.a. samenstellingen van gezinnen zijn schaars op de markt geworden en de prijzen worden daardoor hoger en hoger. Totdat de huizenmarkt weer als een kaartenhuis in elkaar stort.

Men denkt de oplossing te hebben gevonden om het te kunnen  voorkomen door middel van: alle gaten, tuinen, parkeerplekken, kinderspeelplekken, oude schoolpanden te vullen met bouwsels. Nieuwe huizen en liefst nog kleiner als de bestaande bouw in de directe omgeving.
Desnoods gaan we de lucht in! Maakt niet uit: vullen die stad.

Waar is de realiteitszin? Is er voor al die “NIEUWKOMERS” werk? Zorg en vooral geld. Uitkeringen?
Is er garantie voor onze (vaste bewoners) de fysieke leefomgeving? Hoe kunnen en gaan we de leefbaarheidstoets ontwikkelen in de zeer verdichte wijken? Kunnen we dit wel daadwerkelijk  uitvoeren voor onze vaste inwoners? Of is het weer een  hype?

Maar onze grote irritatie is weer die oneindige en vertragende discussies zonder een eindresultaat.
Waarom? Omdat de conjunctuur (= groeipercentage) ons denken bepaalt……?!

Wij zijn op zoek naar moedige, maar vooral betrouwbare ambtenaren, politici, corporaties, ontwikkelaars en beleggers, die beseffen dat KWALITEIT, DUURZAAMHEID EN FYSIEKE LEEFOMGEVING (behoud van je leefbaarheid) de belangrijkste elementen zijn voor het behouden van deze oude karakteristieke wijken.
Maar ook dat in deze oude wijken een diverse samenstelling is van de bewoners. Maar vooral in evenredigheid in je soorten samenstellingen. Te denken: ouderen, gezinnen (met of zonder kinderen), alleenstaanden, studenten, jongere werkenden etc.

Kamerverhuur

Kamerverhuur.
Vanaf 1 januari 2016 is kamerverhuur overal toegestaan. De gemeente worstelt met het nieuwe landelijke beleid dat is vastgelegd in de Huisvestingswet.

Het omzetten van woningen naar studentenwoningen
Het uitgangspunt van die wet is dat iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, het recht heeft om zich vrijelijk te vestigen. Met andere woorden: de gemeente mag geen regels meer opstellen die dit recht beperken. Dus ook geen beperking van kamerverhuur door huiseigenaren.

Wildgroei
Bewonersgroepen vrezen dat de leefbaarheid in de wijk sterk achteruit gaat en voorzien een wildgroei van onzelfstandige bewoning. Dat zijn afzonderlijke woonruimten die wel dezelfde toilet-, douche- of keukenruimte delen.

Ingrijpen
In het verleden kon de gemeente ingrijpen. Onder meer door het instellen van de zogeheten omzettingsvergunning kon de gemeente regisseren waar en hoeveel woningen voor kamerverhuur gebruik mochten worden.

Het aanpassen of toevoegen van regels zal vanaf volgend jaar niet meer gaan. Dus moet de gemeente op zoek gaan naar andere maatregelen.

Oplossing hiervoor misschien de Huisvestingswet als een uitdaging? Of liever: een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. De gemeente gaat op zoek naar de oplossing ten behoeve van leefbaarheid in de wijken. Hopelijk gaan zij uitzoeken, wie in die gesplitste woningen gaan wonen en waarom.

"Komt het door sociale omstandigheden? Het begint vaak met een scheiding, dan komen de schulden en worden mensen uit eigenlijk huis gezet. Opvang van de statushouders EN asielzoekers. Wat is het alternatief voor die mensen? En waar verwacht je problemen met de leefbaarheid? Worden deze personen wel daadwerkelijk ingeschreven in een centrale registratie systeem bij de gemeente. Hoeveel personen (zonder vergunning) laat je toe. Dit alles geeft vooral voor de al al zeer verdichte wijken grote druk op de leefomgeving. Met daarbij inclusief te grote parkeerdruk en grote overlast aan je zwerf- en weesfietsen. Maar ook niet te vergeten meer geluidsoverlast onder de bewoners en meer vervuiling op straat. Meer afvoeren, die het afwas- en wasproducten moeten verwerken en verdwijnen in het hoofdriool, meer behoefte aan drinkwater en ook meer gebruik van de elektriciteit. Meer ontwrichtingen van de mooie statige herenhuizen en het verstoren van de planologische bouwstijlen vanaf 1912. Onze wijk Valkenbosch (grootte 1,5 kilometer) is te verdicht en onverantwoordelijke bezetting van teveel inwoners. Leegloop van gezinnen. Hoe ver kan een gemeenteraad hiermee doorgaan?! Landelijke politiek stelt dan ook: houd rekening met de kracht EN kwetsbare wijken bij het verdichten en ontzie zoveel mogelijk deze wijken. Stop hier met verdichten en houd vooral de aanvragen van omgevings- en omzettingsvergunningen in de gaten. Stel desnoods het bestemmingsplan aan en zorg dat men het bestemmingsplan dan ook streng gehandhaafd wordt en niet gaat gedogen.

Hiervoor te gebruiken: een nieuwe woonvisie hebben waarin richting wordt gegeven aan de Huisvestingswet. Dit moet zeer zeker om je wildgroei in de kwetsbare EN krachtwijken tegen te gaan.

Teveel Woningsplitsingen en Kamerverhuur in een wijk.

Verdichting door concentratie van woningsplitsingen en kamerverhuur in je wijk.

Woningsplitsingen en Kamerverhuur van meerdere kamers in een woning. En dan barsten ze los. In het ‘koophuizengebied’ als een sneltrein worden de woningen opgekocht door huisjesmelkers. Die splitsen de woningen op in kleine appartementen of in kamers die ze verhuren. De huurders zijn teveel eenpersoonhuishoudens en/of bewoners van allerlei nationaliteiten.

De panden staan te verpauperen. Weinig onderhoud. Het is alleen maar winstbejag. Huisjesmelkers die zo veel mogelijk personen in oude eengezinswoningen stoppen, de buurt is er niet blij mee. Het geeft vele vormen van overlast. Een huis met eenpersoonhuishouden en/of bewoners van allerlei nationaliteiten lijken soms wel op een matrassenverhuurbedrijf. ‘Het is 24 uur per dag een komen en gaan van mensen. ‘Het geeft ook veel parkeeroverlast in de straat.’ Afval wordt verkeerd aangeboden en wordt vervolgens NAAST de Orac's geplaatst.

En dan de geluidsoverlast. Om over de dronkenschap en/of overmatig drugsgebruik, het nachtelijk lawaai of vuilnis in de voortuin – daar kunnen deze bewoners overigens ook wat van – maar te zwijgen.

‘Kamerbewoners hebben weinig binding met de buurt.‘Dat is slecht voor de sociale cohesie. Mensen met kinderen zoeken elkaar op.

De woningen van huisjesmelkers onderscheiden zich in negatieve zin.  Verderop staat een voortuin vol met oude fietsen. ‘Huisjesmelkers onderhouden hun panden slecht en doen niets tegen de vervuiling.’Sommige huisjes(uit)melkers wonen in het buitenland.

In sommige straten spant de kroon. Daar is 90 procent van de particuliere woningen ten prooi gevallen aan splitsing of kamerverhuur. ‘Een absoluut dieptepunt. In de wijk ReVa zijn we op 53% gestegen op eenpersoons huishoudens. En met de dag groeit dit fenomeen. We moeten er wat aan gaan doen, anders is de druk op de leefomgeving ontzettend groot.

Er moet een duidelijke regelgeving komen voor de huisjes(uit)melkers. Huisjesmelkers kochten de ene na de andere woning op. Om vervolgens te hoge huren te vragen. Veel onderverhuur en duistere bewoningen.

Elke uitbreiding van de kamerverhuur of splitsing wordt gezien als aantasting van de leefbaarheid van de wijk. Er moeten beleidsregels worden opgesteld waar men rekening mee moet houden bij de aanvragen van vergunningen woningsplitsingen en kamerverhuur. En in kwetsbare gebieden niet MEER dan 2 personen!

De Stichting Mafuganova Valkenbosch is alert op handhaving van het beleid. Verdachte woningen worden in de gaten gehouden, vooral als er verbouwingswerkzaamheden aan de gang zijn.

Vooral huiseigenaren die al voorbereidingen voor kamerverhuur aan het treffen n.a.v. nota woningvoorraadbeleid 2015. Zij zien de dollar tekens al groeien!

De bewoners onderstrepen dat ze niks tegen de mensen hebben, maar alles tegen de manier van wonen: ‘In een woning met meer dan 15 volwassenen, geeft meer overlast en vooral druk op je leefomgeving!!!!

We moeten met zijn allen er hard aan werken om onze wijk leefbaar, veilig en voor iedereen een normale woonomgeving te behouden.

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE