Actueel en belangrijk nieuws

Citaat

Een citaat van een ex korpschef (1e hoofdcommissaris) van de Nationale Politie. Goed omschreven zoals het in de werkelijkheid is gesteld.

De gebruiker van drugs wordt meestal beschouwd vanuit het perspectief van de gezondheid, maar niet vanuit zijn/haar rol in het creeren van een markt.

Waar een markt is, is een aanbod.

Het gebruik van drugs is volledig genormaliseerd. Maar 250 miljoen gebruikers creeren een markt met heel veel ondermijnende effecten.

Het is ingewikkeld om Ondermijning tegen te willen gaan als de normalisering van het gebruik van drugs geen halt wordt toegeroepen.

WOB verzoek Mafuganova/v Dam

PERSBERICHT

Resolute aanpak overconcentratie gebied ReVa

Den Haag, 17 augustus 2020

Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft Stichting MafuganovaValkenbosch ReVa verzoeken ingediend bij de burgemeester van Den Haag, bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag en bij de chef van de politie-eenheid Den Haag. Het gaat om zogenaamde WOB-verzoeken: verzoeken om informatie te openbaren op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Stichting MafuganovaValkenbosch ReVa zet zich al jaren in voor de leefbaarheid in de wijk Regentes-Valkenbos. Eén van de speerpunten daarbij is het terugdringen van het aantal coffeeshops in de wijk. Met name de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboskade kent al jaren een overconcentratie aan coffeeshops, inclusief een daar omheen gegroeide avond- en nachteconomie. Dit alles leidt tot verloedering en ondermijning: het is en was voor andere ondernemers niet aantrekkelijk om zich (nieuw) te vestigen temidden van grootschalige softdrugs-handel. Daarmee valt de straat ten prooi aan andersoortige ondernemers.

Het verkopen van softdrugs is in Nederland onder strikte voorwaarden toegestaan. Het OM heeft criteria waaraan coffeeshops moeten voldoen. Alleen als aan deze criteria wordt voldaan (de zogenaamde AHOJG-criteria, verwoord in de Aanwijzing Opiumwet; voor een toelichting zie: https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Drugsbeleid/Infosheet_BA_coffeeshopbeleid_aug2016.pdf) kunnen coffeeshops strafvervolging voorkomen. Het is algemeen bekend dat in deze criteria ook de leefbaarheid, veiligheid en verstoring van de openbare orde is opgenomen. Hoe kan of wil men dat voorkomen in een overconcentratie coffeeshops gebied en dan nog in deze huidige agressieve maatschappij met zeer hoge extremen.

Gemeente, OM en politie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de coffeeshops. Daartoe dient in de lokale driehoek een handhavingsarrangement te worden opgesteld en er dienen periodiek controles plaats te vinden. De WOB-verzoeken zien hier op: stichting Mafuganova wil inzage in het handhavingsarrangement en zij wil zien hoe vaak gecontroleerd is en wat die controles hebben opgeleverd. Het WOB-verzoek beslaat de periode 2008 tot en met 2020.Gemeente, Openbaar Ministerie en Politie hebben 4 weken de tijd om op het verzoek te reageren, zo nodig te verlengen met maximaal 4 weken.

Het WOB-verzoek is mede ondertekend door CDA 2e kamerlid Chris van Dam.

Bezoek Minister van Justitie aan onze wijk

Bezoek van Minister F. Grapperhaus aan de Weimarstraat e.o.

Op verzoek van Stichting Mafuganova Valkenbosch (ReVa) kwam de Minister op bezoek. Op 12 maart 2020 nam minister Grapperhaus (Justitie) poolshoogte. ‘Ik zeg het al drie jaar: het onderwerp is niet alleen repressie en het afpakken van crimineel geld’, zei Grapperhaus. ‘We moeten die wijken opkrikken om criminele carrières te voorkomen. Als we nu niet beginnen met de herovering van verloren terrein, zijn we zometeen definitief te laat.’

 

Bezoek Minister van Justitie

Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Drugshandelaren en drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de buurt van coffeeshops en door hennepteelt. De politie pakt de overlast aan.

Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol

Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in 2016 aangenomen. De regeling is op 1 januari 2017 (gedeeltelijk) ingegaan.

Aanpak hennepteelt in woonwijken

Hennepteelt kan in woonwijken zorgen voor brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen.

De overheid en de politie pakken hennepteelt onder andere aan door:

  • hennepkwekerijen te ontmantelen;
  • aanhoudingen te verrichten;
  • crimineel geld af te pakken;
  • huurcontracten te ontbinden.

Sluiten drugspanden door burgemeesters

Sinds 1 januari 2019 mogen burgemeesters woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Het gaat dan om bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. De wet vloeit voort uit het regeerakkoord en is de eerste die in werking treedt van het wetgevingsprogramma. Hierdoor wordt ondermijnde criminaliteit tegengegaan.

Informatiebron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/aanpak-drugscriminaliteit-en-drugsoverlast

tegen gaan van Ondermijning (drugs) criminele activiteiten en handelingen

Drugsgebruiker loopt meer risico

De gevolgen van middelengebruik kunnen een nadelig effect hebben op het ziekteverloop van COVID-19. Mensen met diabetes, een verslechterd immuunsysteem, longaandoeningen en hart- en vaatziekten worden vaak zieker na besmetting met het nieuwe coronavirus dan andere mensen. Veel drugs hebben nadelige effecten op precies deze systemen. Chronische medische aandoeningen komen daardoor onder bepaalde groepen drugsgebruikers veel voor en zij lopen daarom een groter risico om ernstiger ziek te worden na besmetting met het nieuwe coronavirus.

Voorbeelden:

  • Het immuunsysteem werkt slechter bij gebruik van alcohol of stimulerende middelen
  • Stimulantia als cocaïne zorgen voor extra belasting van hart- en bloedvaten
  • Inhaleren van (hete) heroïne en crack damp vergroot de kans op aandoeningen aan de ademhalingswegen
  • Cannabis roken (al dan niet met tabak) verslechtert de longfunctie 
  • Opioïden, zoals heroïne, dempen de diepte en frequentie van de ademhaling (ademhalingsdepressie). COVID-19 kan ook ademhalingsproblemen veroorzaken, en daarmee het risico op een overdosering vergroten.

 

Risico’s door delen van drugs en attributen

Het delen van drugs en gebruiksattributen, zoals injectienaalden, kan het risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus vergroten. Voor de verspreiding van bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals hiv en hepatitis c, is dat al langer bekend.

 

Doordat het coronavirus op sommige oppervlakken langdurig kan overleven, is naast het delen van spuiten om te injecteren ook het delen van attributen die bij het roken of inhaleren van heroïne of crack cocaïne worden gebruikt (folie, pijpjes) een extra risico voor verspreiding van het virus. Dat geldt ook voor het aanraken van verpakkingen van drugs en het delen van joints, sigaretten of ‘damp’-materiaal.

 

Interactie drugs en COVID-19

Het is mogelijk dat de uitwerking die bepaalde drugs op het lichaam hebben, het nieuwe coronavirus meer kans geven. Zo wordt momenteel de interactie tussen roken en COVID-19 onderzocht. Het RS-CoV-2 virus hecht zich net als het SARS-virus uit 2003 aan de ACE-2R receptor. Deze receptor komt met name veel in de longen voor. Het inhaleren van tabak kan zorgen voor een toename van de ACE-2R receptoren. Door dit mechanisme zou de vatbaarheid voor het virus kunnen toenemen, waardoor mensen die roken meer risico’s op besmetting oplopen.

 

Als het om drugsgebruik gaat, dan is dit met name voor cannabisgebruik relevant, omdat cannabis meestal gecombineerd wordt met tabak. Er is meer onderzoek nodig voordat dit voldoende wetenschappelijk aangetoond kan worden.

 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog veel andere mechanismen die nu nog onbekend zijn. Zo is uit onderzoek naar methadon en het influenza A-virus bekend dat methadon de replicatie van het influenza A virus verhoogt. Of en zo ja, welke drugs invloed hebben op de mate waarin het nieuwe coronavirus zich kan vermenigvuldigen, is nog onvoldoende onderzocht. Maar het is niet ondenkbaar dat dergelijke mechanismen ook bij COVID-19 kunnen optreden.

Ook vergroten sommige (genees)middelen, via verschillende mechanismen, het risico op een longontsteking en daarmee de risico’s van COVID-19. Het gaat dan bijvoorbeeld om opioïden, benzodiazepinen, antidepressiva en neuroleptica, die ook in kwetsbare groepen drugsgebruikers (frequent) worden gebruikt. 

Informatiebron: Trimbos.nl/Drugsgebruik

 

 

 

 

drugsgebruik handel meer risico voor COVID-19 besmetting ook voor omwonenden

Nieuwe noodverordening in Regio Haaglanden van kracht

26 maart 2020 denhaag.nl

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het kabinet worden gehandhaafd. Dat betekent dat alle evenementen in de regio Haaglanden tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast. Daarnaast is het (in de publieke ruimte) per direct verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Ook wordt het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat verbod ziet onder andere, maar niet uitsluitend, op masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Verder moeten casino’s en speelhallen hun deuren sluiten.

Extra bevoegdheden

Naast deze uitwerking, geeft de nieuwe noodverordening extra bevoegdheden. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is  bevoegd in de hele regio Haaglanden om winkels en markten te sluiten als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dat geldt indien nodig ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Openbaar vervoer kan worden beëindigd als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

Strikt toezicht op afspraken

“Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag”, licht burgemeester Remkes, plv. voorzitter van de Veiligheidsregio toe. “Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.”

Mensen  die zich, ondanks alle oproepen, niet aan de voorschriften houden, kunnen  een boete krijgen. Ondernemingen die de regels naast zich neerleggen, worden beboet en kunnen een dwangsom krijgen. Eerder kondigde de Minister van Justitie & Veiligheid al aan dat boetes voor individuen kunnen oplopen tot 350 euro en voor bedrijven tot 4000 euro.

De noodverordening is vastgesteld in overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestaat onder andere uit de negen burgemeesters uit de veiligheidsregio Haaglanden, de Hoofdofficier van Justitie en de leiding van de hulpdiensten. Het RBT komt wekelijks bij elkaar om te overleggen over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis.

Zie verder op: Veiligheidsregio Haaglanden

Noodverordening Regio Haaglanden

Hackers konden in WhatsApp breken: zo voorkom je dat.

Cyberexperts hebben onlangs een veiligheidslek in berichtenapp WhatsApp ontdekt dat hackers in staat stelt je volledige account over te nemen en zelfs berichten in jouw naam te versturen. Bovendien konden foto’s, video’s of andere bestanden bekeken en verspreid worden. Wie WhatsApp op zijn iPhone heeft staan, kan die het best updaten naar de nieuwste versie.

Hackers WhatsApp (BuurtApps) - Pas op voor gevoelige informatie

Beste bewoners,

Er zijn weer agressieve vastgoed beleggers actief in onze wijk! Met name bij de ouderen. Met de mededeling: we kopen uw huis en U kunt er blijven wonen. Of zit U in geldproblemen, dan kopen wij uw huis, zodat U er gewoon kunt blijven wonen.

Met allerlei truukjes en foefjes willen ze uw huis opkopen. Het zijn agressieve opkopers met speciale bedoeling(en).

Pas hiervoor op en geef het zoveel mogelijk aan elkaar door. Onze wijk wordt overgeleverd aan deze agressieve vastgoed beleggers, zodat ze de panden kunnen verkameren en/of verknippen.

U kunt het ook aan ons doorgeven (via het contact formulier) met de vermelding van welke vastgoed belegger U wordt lastig gevallen.

Team Mafuganova

Wees alert bij post van vastgoed beleggers in de brievenbus!

Buurtapp Nextdoor zo lek als een mandje

'Nextdoor is de besloten buurtapp voor jou en je buren', staat groot op de website van buurtapp Nextdoor. Handig, zo weet je wat er speelt in de buurt. Alleen is de app niet zo besloten, blijkt uit onderzoek van Radar. Als je een wijk inloopt, je GPS aan hebt staan en een in de buurt gevestigd adres invult, krijg je zo toegang tot de app en zie je meteen welke buurtbewoners bijvoorbeeld op vakantie zijn. Zelfs vanachter je computer kun je toegang krijgen. Makkelijk toegankelijk voor wie er maar in wil, waaronder kwaadwillenden.

Je kunt bij gebruik van buurtpreventie-app Nextdoor zonder dat je het doorhebt gevoelige informatie van jezelf openbaar maken. Die informatie kan inbrekers soms helpen. Het is vrij eenvoudig om een account aan te maken bij Nextdoor. Om te registreren hoef je niet eens daadwerkelijk in de wijk te wonen.

Verificatiemogelijkheden

Er zijn meerdere verificatiemogelijkheden om een account aan te maken bij de app: door een code door te laten bellen naar je telefoonnummer, via een e-mailuitnodiging van de buren, via leden uit de buurt die jouw e-mail kunnen doorgeven aan Nextdoor of door een code in een kaart naar je huis te laten sturen. In Nederland kun je ook een account aanmaken door je locatie te delen. De locatie waar het account wordt aangemaakt is daarbij bepalend. Ook kwaadwillenden die rondlopen in de wijk kunnen zomaar een account aanmaken en toegang krijgen tot alle NAW-gegevens van de buurt inclusief berichten die in de buurt gedeeld worden.

Voor verdere informatie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/buurtapp-nextdoor

 

Buurtapp Nextdoor

Buurtapp Nextdoor zo lek als een mandje

'Nextdoor is de besloten buurtapp voor jou en je buren', staat groot op de website van buurtapp Nextdoor. Handig, zo weet je wat er speelt in de buurt. Alleen is de app niet zo besloten, blijkt uit onderzoek van Radar. Als je een wijk inloopt, je GPS aan hebt staan en een in de buurt gevestigd adres invult, krijg je zo toegang tot de app en zie je meteen welke buurtbewoners bijvoorbeeld op vakantie zijn. Zelfs vanachter je computer kun je toegang krijgen. Makkelijk toegankelijk voor wie er maar in wil, waaronder kwaadwillenden.

Je kunt bij gebruik van buurtpreventie-app Nextdoor zonder dat je het doorhebt gevoelige informatie van jezelf openbaar maken. Die informatie kan inbrekers soms helpen. Het is vrij eenvoudig om een account aan te maken bij Nextdoor. Om te registreren hoef je niet eens daadwerkelijk in de wijk te wonen.

Verificatiemogelijkheden

Er zijn meerdere verificatiemogelijkheden om een account aan te maken bij de app: door een code door te laten bellen naar je telefoonnummer, via een e-mailuitnodiging van de buren, via leden uit de buurt die jouw e-mail kunnen doorgeven aan Nextdoor of door een code in een kaart naar je huis te laten sturen. In Nederland kun je ook een account aanmaken door je locatie te delen. De locatie waar het account wordt aangemaakt is daarbij bepalend. Ook kwaadwillenden die rondlopen in de wijk kunnen zomaar een account aanmaken en toegang krijgen tot alle NAW-gegevens van de buurt inclusief berichten die in de buurt gedeeld worden.

Voor verdere informatie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/buurtapp-nextdoor

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE