Actueel en belangrijk nieuws

Noodverordening Regio Haaglanden

Nieuwe noodverordening in Regio Haaglanden van kracht

26 maart 2020 denhaag.nl

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het kabinet worden gehandhaafd. Dat betekent dat alle evenementen in de regio Haaglanden tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast. Daarnaast is het (in de publieke ruimte) per direct verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Ook wordt het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat verbod ziet onder andere, maar niet uitsluitend, op masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Verder moeten casino’s en speelhallen hun deuren sluiten.

Extra bevoegdheden

Naast deze uitwerking, geeft de nieuwe noodverordening extra bevoegdheden. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is  bevoegd in de hele regio Haaglanden om winkels en markten te sluiten als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dat geldt indien nodig ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Openbaar vervoer kan worden beëindigd als niet aan de voorschriften wordt voldaan.

Strikt toezicht op afspraken

“Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag”, licht burgemeester Remkes, plv. voorzitter van de Veiligheidsregio toe. “Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.”

Mensen  die zich, ondanks alle oproepen, niet aan de voorschriften houden, kunnen  een boete krijgen. Ondernemingen die de regels naast zich neerleggen, worden beboet en kunnen een dwangsom krijgen. Eerder kondigde de Minister van Justitie & Veiligheid al aan dat boetes voor individuen kunnen oplopen tot 350 euro en voor bedrijven tot 4000 euro.

De noodverordening is vastgesteld in overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestaat onder andere uit de negen burgemeesters uit de veiligheidsregio Haaglanden, de Hoofdofficier van Justitie en de leiding van de hulpdiensten. Het RBT komt wekelijks bij elkaar om te overleggen over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis.

Zie verder op: Veiligheidsregio Haaglanden

Aangescherpte maatregelen Coronavirus

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Veelgestelde vragen bij het nieuwsbericht over aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Blijf zoveel mogelijk thuis

Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?

We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij.

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander. Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

Is dit een lockdown?

Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt.

Tot wanneer geldt dit?

Alle maatregelen gelden tot en met 6 april.

Samenkomsten/evenementen

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?

Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.

Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni?

Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven?

Nee. Het sluiten van de scholen geldt tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om de scholen te sluiten.

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren?

Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen.

Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen

Is alle groepsvorming verboden?

Niet binnen gezinnen/huishoudens en op plaatsen en locaties waar geen verbod op groepsvorming geldt. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten.

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (>3) op straat. Mag dit?

Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd altijd 1,5 meter afstand.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?

Ja. U kan worden beboet.

Hoeveel is de boete?

De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kan rekening houden met een boete die kan oplopen tot €400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot €4000.

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan een burgemeester besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.

Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 3 personen op straat?

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een praatje met de buren. Houd wel altijd 1,5 meter afstand.

Er kunnen openbare en niet openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit?

Een burgemeester kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden etcetera. Winkels vallen hier niet onder.

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?

Burgemeesters kunnen besluiten als hier reden toe is om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Geldt dit ook voor markten?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de burgemeester alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Hoe gaan winkels er voor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen.

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?

Burgemeesters kunnen handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen.

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten.

Wat betekent gezinsquarantaine?

Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten heeft EN koorts, dan geldt dat het hele gezin binnen moeten blijven.

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen?

Voor gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen en vitale sectoren geldt geen verplichte thuisquarantaine, al geldt hier natuurlijk ook dat gezinsleden met verkoudheidsklachten EN koorts thuis moeten blijven.  Zoals van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en klik hier voor een  lijst van cruciale beroepsgroepen.

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?

De duur is afhankelijk van meerdere factoren. Het RIVM komt zo snel mogelijk met een advies.

Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten?

Als het niet lukt om hier iemand uit uw omgeving zonder klachten voor te vragen, dan kan dit. Wel altijd alleen en door het gezinslid die hier het meest toe in staat is.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april.

Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni.

NL-Alert Corona crisis

LIVE | Rijksoverheid stuurt NL Alert: Houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis!

CORONAVIRUSIn een NL Alert roept de rijksoverheid Nederlanders op minstens anderhalve meter afstand te bewaren. ‘Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis!’is het nadrukkelijke verzoek. Het is dit weekend ondanks de oproep van premier Rutte om thuis te blijven toch erg druk op sommige plaatsen. Nederlanders nemen ook de aangeraden afstand van anderhalve meter tussen elkaar niet in acht. Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. Volg alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Hier lees je het vorige blog nog eens terug.

Vraagelkaar.nl

https://vraagelkaar.nl/nieuws

Heb je een wens? Heb je een vraag? Zoek je iemand die naar je luistert? Onze Vraagelkaar inspiratiecoaches zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur via 088-7878901 en elke dag via vraag@vraagelkaar.nl.

Geef aan dat je graag met een coach van Vraagelkaar wilt kletsen en één van onze coaches neemt zo snel mogelijke contact met je op.

Wat wil jij doen? #Coronahulp

 

 

Nieuw coronavirus (COVID-19)

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351.

Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl

 

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland

In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie buiten Nederland nauwlettend in de gaten en past waar nodig het reidadvies aan. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Hackers WhatsApp (BuurtApps) - Pas op voor gevoelige informatie

Hackers konden in WhatsApp breken: zo voorkom je dat.

Cyberexperts hebben onlangs een veiligheidslek in berichtenapp WhatsApp ontdekt dat hackers in staat stelt je volledige account over te nemen en zelfs berichten in jouw naam te versturen. Bovendien konden foto’s, video’s of andere bestanden bekeken en verspreid worden. Wie WhatsApp op zijn iPhone heeft staan, kan die het best updaten naar de nieuwste versie.

Veilig en Leefbaar Regentesse- en Valkenboskwartier

In actie voor een veilig en leefbaar Regentesse- en Valkenboskwartier

Gepubliceerd: 8 november 2019 Laatste wijziging: 8 november 2019

Politie, brandweer, HTM, belastingzaken en Rijksbelastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin en diverse teams van de gemeente hielden donderdag 7 november een grote handhavingsactie in Regentesse- en Valkenboskwartier.

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Verkeerscontrole

De politie controleerde samen met het parkeerteam en belastingzaken van de gemeente, en de Rijksbelastingdienst honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 154 bekeuringen uit op diverse plekken in de wijk voor onder andere technische gebreken, fietsen op de stoep en dubbel parkeren.
De sociale recherche van de gemeente die ook deelnam aan de actie, heeft 3 overtredingen met uitkeringen geconstateerd. De politie heeft ook 9 openstaande boetes geïnd ter waarde van € 1.086. Naast de verkeerscontrole hield de politie ook een controle op fietsen waarbij 280 fietsen werden gecontroleerd. Er zijn 3 fietsen in beslag genomen omdat ze waarschijnlijk gestolen zijn en er werden 2 personen aangehouden. Er is ook 1 scooter in beslag genomen omdat de bestuurder voor de 5e keer zonder rijbewijs reed. Tenslotte heeft de politie 800 gram anabolen steroïden in beslag genomen. Het is verboden om zoveel gram in bezit te hebben.

Voor verdere informatie zie Link:                                                                          www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/segbroek/nieuws-stadsdeel

 

Meldpunt Integriteits gemeente Den Haag

 

Gemeente opent meldpunt bestuurlijke integriteit

Gepubliceerd: 28 oktober 2019 Laatste wijziging: 30 oktober 2019 Terug te vinden op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/gemeente-opent-meldpunt-bestuurlijke-integriteit.htm

Wie vermoedt dat een bestuurder iets doet wat niet mag, kan dit voortaan eenvoudig melden bij de gemeente. De gemeente start een meldpunt bestuurlijke integriteit waarbij burgers, bestuurders en medewerkers persoonlijk of via e-mail terechtkunnen. Zo nodig anoniem, met hulp van een vertrouwenspersoon.

'Goed dat dit meldpunt nu wordt ingericht. Er moeten heldere procedures zijn en mensen moeten zich veilig voelen zaken aan de orde te stellen. Iedereen weet wel wat ‘zwart’ is en ook wat ‘wit’ is maar het gaat natuurlijk om het ‘grijs’ dat daartussen zit. Daarvoor moeten mensen hun dilemma’s met elkaar kunnen delen',  zegt burgemeester Johan Remkes.

Meldpunt

U kunt uw melding doen via meldpuntbestuurlijke.integriteit@denhaag.nl(externe link) of via dit e-mailadres een persoonlijke afspraak maken.

Vooronderzoek

Na een melding komt er een vooronderzoek dat binnen 2 maanden klaar moet zijn. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er concrete aanwijzingen zijn voor niet-integer gedrag dan volgt een onderzoek. Blijkt in het vooronderzoek dat het mogelijk om een strafrechtelijke overtreding of een misdrijf gaat? Dan informeert de gemeente het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche.

Onderzoek

Als de gemeente besluit een onderzoek te laten doen, dan voert een externe commissie dat uit. Deze commissie doet grondig onderzoek en praat als het nodig is met betrokkenen. Daarna volgt een rapport. Hierin staat een verslag van het onderzoek en een oordeel. Daarmee stelt de commissie vast of:

Maatregelen door college

Uiteindelijk ligt er een eindrapport dat besproken wordt in het college. Het college besluit vervolgens welke maatregelen worden genomen. Is de persoon die de melding deed niet tevreden over de maatregelen? Of vindt de melder dat de procedure niet correct verlopen is? Dan kan hij terecht bij het Huis voor Klokkenluiders(externe link).

Melding niet-integer gedrag ambtenaren

Het was al mogelijk om schending van integriteit van een ambtenaar te melden. Wanneer er vermoeden is dat een werknemer van de gemeente niet integer werkt, kunt u dit melden via de pagina Schending integriteit melden.

Integriteitsbeleid gemeente

Het meldpunt en de nieuwe werkwijze zijn onderdeel van het integriteitsbeleid voor de gemeente. Meer informatie over het meldpunt leest u in Meldpunt en werkwijze meldingen vermoeden schending bestuurlijke integriteit en omgangsvormen (RIS303679)

 

Wees alert bij post van vastgoed beleggers in de brievenbus!

Beste bewoners,

Er zijn weer agressieve vastgoed beleggers actief in onze wijk! Met name bij de ouderen. Met de mededeling: we kopen uw huis en U kunt er blijven wonen. Of zit U in geldproblemen, dan kopen wij uw huis, zodat U er gewoon kunt blijven wonen.

Met allerlei truukjes en foefjes willen ze uw huis opkopen. Het zijn agressieve opkopers met speciale bedoeling(en).

Pas hiervoor op en geef het zoveel mogelijk aan elkaar door. Onze wijk wordt overgeleverd aan deze agressieve vastgoed beleggers, zodat ze de panden kunnen verkameren en/of verknippen.

U kunt het ook aan ons doorgeven (via het contact formulier) met de vermelding van welke vastgoed belegger U wordt lastig gevallen.

Team Mafuganova

Buurtapp Nextdoor

Buurtapp Nextdoor zo lek als een mandje

'Nextdoor is de besloten buurtapp voor jou en je buren', staat groot op de website van buurtapp Nextdoor. Handig, zo weet je wat er speelt in de buurt. Alleen is de app niet zo besloten, blijkt uit onderzoek van Radar. Als je een wijk inloopt, je GPS aan hebt staan en een in de buurt gevestigd adres invult, krijg je zo toegang tot de app en zie je meteen welke buurtbewoners bijvoorbeeld op vakantie zijn. Zelfs vanachter je computer kun je toegang krijgen. Makkelijk toegankelijk voor wie er maar in wil, waaronder kwaadwillenden.

Je kunt bij gebruik van buurtpreventie-app Nextdoor zonder dat je het doorhebt gevoelige informatie van jezelf openbaar maken. Die informatie kan inbrekers soms helpen. Het is vrij eenvoudig om een account aan te maken bij Nextdoor. Om te registreren hoef je niet eens daadwerkelijk in de wijk te wonen.

Verificatiemogelijkheden

Er zijn meerdere verificatiemogelijkheden om een account aan te maken bij de app: door een code door te laten bellen naar je telefoonnummer, via een e-mailuitnodiging van de buren, via leden uit de buurt die jouw e-mail kunnen doorgeven aan Nextdoor of door een code in een kaart naar je huis te laten sturen. In Nederland kun je ook een account aanmaken door je locatie te delen. De locatie waar het account wordt aangemaakt is daarbij bepalend. Ook kwaadwillenden die rondlopen in de wijk kunnen zomaar een account aanmaken en toegang krijgen tot alle NAW-gegevens van de buurt inclusief berichten die in de buurt gedeeld worden.

Voor verdere informatie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/buurtapp-nextdoor

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE