o.a. Overbewoning, illegale horeca.

Meld een vermoeden!

Meld een Vermoeden is de totaaloplossing voor een datagestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijke klimaat aan. Ondermijning betekent de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld: vergunningen of uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijke klimaat aan. Ondermijning betekent de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld: vergunningen of uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt.

 • Spoedeisende of heterdaad (bijv. een misdrijf) situaties? Bel de politie op 112
 • Anoniem melden over criminaliteit of een misdaad? Bel MeldMisdaadAnoniem 0800 – 7000 of via: Anoniem melden | Meld Misdaad Anoniem
 • Geen spoed, wel politie? Bij uw wijkagent kunt u ook altijd terecht voor vragen of het delen van vermoedens. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of via: Contact | politie.nl
 • Is er sprake van onrechtmatig wonen of ander onrechtmatig gebruik van een woning? Doe een melding bij Den Haag - Meld- en Steunpunt Woonoverlast
 • Voor andere vragen aan de gemeente kunt u uiteraard ook de gemeente bellen via 14070.

 

Meld een Vermoeden

Gemeente Den Haag: Burgerpilot live in de Weimarstraat

Vanaf 1 oktober 2020 start de Gemeente den Haag in het gebied Weimarstraat een pilot met de Meld een Vermoeden applicatie. Met deze app kunnen bewoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning in het gebied.

De gemeente Den Haag ontvangt deze meldingen. Samen met andere partners gaat de gemeente met deze meldingen aan de slag. Met deze meldingen wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

Ondermijning betekent de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld vergunningen, uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt; ook de gemeente Den Haag en daarmee ook de Weimarstraat. 

Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijke (ondernemers) klimaat aan. De gemeente Den Haag komt daarom in actie en heeft bijzondere aandacht voor het gebied Weimarstraat. De overheid kan het niet alleen. Tips en meldingen van bewoners, ondernemers, bezoekers zijn van grote waarde! Hun informatie kan het begin zijn van een zaak of net dat stuk informatie bieden waardoor sneller actie ondernomen kan worden.

De gemeente begrijpt dat iemand in sommige situaties liever anoniem meldt. Deze App maakt dit mogelijk. Maar let op; meld je anoniem, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven op je melding en bij vragen geen contact opnemen. Elke melding wordt serieus onderzocht.

Ondermijning in de stad kent vele gezichten. Waar kunnen we aan denken bij ondermijning in een (woon)wijk?

Dienstverlening van bedrijfsleven aan drugshandel

 • Verhuur van (bedrijfs)panden aan criminelen;

 • Faciliteren van financiële transacties voor en door malafide bedrijven;

 • Levering van grondstoffen en materialen voor drugsproductie.

Drugslabs en hennepteelt in woonwijken

 • Levensgevaarlijke situaties in buurten en wijken; explosie-  en brandgevaar, dumpen drugsafval;

 • Door omkoping en intimidatie van bewoners/ondernemers krijgen drugscriminelen meer grip in buurten en wijken.

Politie, justitie, gemeenten en andere partijen werken nauw samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Een ieders hulp is onmisbaar bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit!

Nota bene: De App is in de eerste fase van de pilot enkel toegankelijk voor een geselecteerde groep deelnemers. De app is 24/7 beschikbaar om meldingen te kunnen doen.

 Meer weten over de pilot? Neem dan contact op via info@meldeenvermoeden.nl

 

Melding doen o.a. overbewoning, illegale bouwwerkzaamheden etc. Haagse Pandbrigade

Haagse Pandbrigade

De Haagse Pandbrigade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Den Haag.

De taken van de Haagse Pandbrigade richten zich op het verminderen van overlast en gevaarlijke situaties in panden. De taken zijn:

 • opsporing en aanpak van onrechtmatige bewoning (overbewoning en illegale kamerverhuur)
 • controleren of de persoonsgegevens van de bewoners hetzelfde zijn als in de Basisregistratie Personen
 • als het nodig is verder onderzoek doen en maatregelen nemen
 • aanpak van ernstige onderhoudsgebreken aan panden
 • onderzoeken of mensen verkeerd gebruik maken van sociale voorzieningen zoals uitkeringsfraude. 

Melding doen

 • Voert iemand in uw omgeving illegale bouwwerkzaamheden uit? Dan kunt u dat melden via Illegale bouw melden.
 • Huizen en woonwagens moeten aan bepaalde eisen voldoen om daarin te mogen wonen. Heeft uw huurwoning achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan via Achterstallig onderhoud aan woning melden.
 • Teveel mensen in 1 woning veroorzaken vaak overlast. Bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden. Signaleert u overbewoning of illegale kamerverhuur? Dan kunt u dit melden bij Woonoverlast melden.
 • Hoort u buren die lawaai maken? Of gedraagt een bewoner zich vreemd of luidruchtig? Meld dit dan via Woonoverlast melden.

Werkwijze

Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade naar de woning toe. De inspecteurs bellen aan, stellen zich voor en leggen uit waarvoor ze komen. Vaak volgt dan een korte rondgang door het huis. Is alles in orde dan blijft het daar bij.

Worden er onregelmatigheden aangetroffen? Dan kan er een juridische maatregel worden genomen. Dit houdt in dat de eigenaar of bewoner verplicht is de foute of gevaarlijke activiteit te stoppen. Gebeurt dit niet? Dan kan de eigenaar of bewoner een dwangsom opgelegd krijgen. Bij gevaarlijke situaties kunnen de medewerkers van de Pandbrigade de woning ook sluiten en verzegelen. Niemand mag de woning dan meer betreden.

Meer informatie

Omgevingswet - grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van Grondwet in 1848

Bestemmingsplannen vervallen - overgang naar een Omgevingswet.

Dossier: Omgevingswet

Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

Informatiebron: Binnenlands Bestuur.

wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Gepubliceerd: Informatiebron; denhaag.nl-bestemmingsplannen
    17 maart 2014
Laatste wijziging:
    26 mei 2016

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

Bij bestemmingsplannen horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het wijzigingsplan en een uitwerkingsplan.
Wijzigingsplan of uitwerkingsplan

Een wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan. In een uitwerkingsplan wordt een deel van het bestemmingsplan uitgewerkt. Wijzigen of uitwerken kan alleen als in het bestemmingsplan de rechtspraak is opgenomen om het plan uit te werken.

Zowel een wijzigingsplan als een uitwerkingsplan bestaan uit:

    een plankaart
    regels
    een toelichting.

Door de plankaart en de regels is vastgelegd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom.

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten op Bestemmingsplannen.
Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen die ná 1 juli 2008 bekend zijn gemaakt:

    Stadsdeel Centrum
    Stadsdeel Escamp
    Stadsdeel Haagse Hout
    Stadsdeel Laak
    Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
    Stadsdeel Loosduinen
    Stadsdeel Scheveningen
    Stadsdeel Segbroek

U kunt ook langsgaan bij het Den Haag Informatiecentrum om een bestemmingsplan te bekijken. Of maak een afspraak met een projectinspecteur via telefoon 14 070.

Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Bestemmingsplan (informatiebron; denhaag.nl-bestemmingsplannen)

Gepubliceerd: 
23 december 2016
Laatste wijziging: 
02 januari 2017

Het vastgestelde bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) wordt vanaf 29 december 2016 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 17 november 2016 het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 29 december 2016 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew-50VA;
 • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
 • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

 • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
 • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 295098;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 10 februari 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan

 

 

 

 

 

 

 


Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE