Meld een vermoeden, illegaliteit, teveel bewoners

Meld een Vermoeden

Gemeente Den Haag: Burgerpilot live in de Weimarstraat

Vanaf 1 oktober 2020 start de Gemeente den Haag in het gebied Weimarstraat een pilot met de Meld een Vermoeden applicatie. Met deze app kunnen bewoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning in het gebied.

De gemeente Den Haag ontvangt deze meldingen. Samen met andere partners gaat de gemeente met deze meldingen aan de slag. Met deze meldingen wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

Ondermijning betekent de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld vergunningen, uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt; ook de gemeente Den Haag en daarmee ook de Weimarstraat. 

Ondermijning tast de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijke (ondernemers) klimaat aan. De gemeente Den Haag komt daarom in actie en heeft bijzondere aandacht voor het gebied Weimarstraat. De overheid kan het niet alleen. Tips en meldingen van bewoners, ondernemers, bezoekers zijn van grote waarde! Hun informatie kan het begin zijn van een zaak of net dat stuk informatie bieden waardoor sneller actie ondernomen kan worden.

De gemeente begrijpt dat iemand in sommige situaties liever anoniem meldt. Deze App maakt dit mogelijk. Maar let op; meld je anoniem, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven op je melding en bij vragen geen contact opnemen. Elke melding wordt serieus onderzocht.

Ondermijning in de stad kent vele gezichten. Waar kunnen we aan denken bij ondermijning in een (woon)wijk?

Dienstverlening van bedrijfsleven aan drugshandel

 • Verhuur van (bedrijfs)panden aan criminelen;

 • Faciliteren van financiële transacties voor en door malafide bedrijven;

 • Levering van grondstoffen en materialen voor drugsproductie.

Drugslabs en hennepteelt in woonwijken

 • Levensgevaarlijke situaties in buurten en wijken; explosie-  en brandgevaar, dumpen drugsafval;

 • Door omkoping en intimidatie van bewoners/ondernemers krijgen drugscriminelen meer grip in buurten en wijken.

Politie, justitie, gemeenten en andere partijen werken nauw samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Een ieders hulp is onmisbaar bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit!

Nota bene: De App is in de eerste fase van de pilot enkel toegankelijk voor een geselecteerde groep deelnemers. De app is 24/7 beschikbaar om meldingen te kunnen doen.

 Meer weten over de pilot? Neem dan contact op via info@meldeenvermoeden.nl

 

Melding doen o.a. overbewoning, illegale bouwwerkzaamheden etc. Haagse Pandbrigade

Haagse Pandbrigade

De Haagse Pandbrigade werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Den Haag.

De taken van de Haagse Pandbrigade richten zich op het verminderen van overlast en gevaarlijke situaties in panden. De taken zijn:

 • opsporing en aanpak van onrechtmatige bewoning (overbewoning en illegale kamerverhuur)
 • controleren of de persoonsgegevens van de bewoners hetzelfde zijn als in de Basisregistratie Personen
 • als het nodig is verder onderzoek doen en maatregelen nemen
 • aanpak van ernstige onderhoudsgebreken aan panden
 • onderzoeken of mensen verkeerd gebruik maken van sociale voorzieningen zoals uitkeringsfraude. 

Melding doen

 • Voert iemand in uw omgeving illegale bouwwerkzaamheden uit? Dan kunt u dat melden via Illegale bouw melden.
 • Huizen en woonwagens moeten aan bepaalde eisen voldoen om daarin te mogen wonen. Heeft uw huurwoning achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan via Achterstallig onderhoud aan woning melden.
 • Teveel mensen in 1 woning veroorzaken vaak overlast. Bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden. Signaleert u overbewoning of illegale kamerverhuur? Dan kunt u dit melden bij Woonoverlast melden.
 • Hoort u buren die lawaai maken? Of gedraagt een bewoner zich vreemd of luidruchtig? Meld dit dan via Woonoverlast melden.

Werkwijze

Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade naar de woning toe. De inspecteurs bellen aan, stellen zich voor en leggen uit waarvoor ze komen. Vaak volgt dan een korte rondgang door het huis. Is alles in orde dan blijft het daar bij.

Worden er onregelmatigheden aangetroffen? Dan kan er een juridische maatregel worden genomen. Dit houdt in dat de eigenaar of bewoner verplicht is de foute of gevaarlijke activiteit te stoppen. Gebeurt dit niet? Dan kan de eigenaar of bewoner een dwangsom opgelegd krijgen. Bij gevaarlijke situaties kunnen de medewerkers van de Pandbrigade de woning ook sluiten en verzegelen. Niemand mag de woning dan meer betreden.

Meer informatie

Een verandering in uw directie woonomgeving? Raadpleeg regelmatig www.omgevingswet.nl

De Omgevingswet

Informatiebron: www.omgevingswet.nl

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien.

Anders denken en werken

Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Uitvoering en invoering

Nu het wetsvoorstel Omgevingswet is aangenomen, wordt er gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. Deze AMvB’s zijn in juli 2016 in consultatie gegaan. We verwachten de AMvB's in de loop van 2017 voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Aanvullingswetten

Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswettten opgesteld als onderdeel van het stelsel omgevingsrecht. Het gaat om bodem, geluid, natuur en grondeigendom en herkaveling.

De Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft vastgelopen projecten een impuls of zorgt voor versnelling dankzij kortere procedures. De Crisis- en herstelwet is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht van kracht en zal daar uiteindelijk in opgaan.

Omgevingswet en Europa

In het EU-project 'Make it Work!' werkt Nederland samen met andere Europese lidstaten aan integrale wetgeving voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is hierbij een goed voorbeeld voor het dichter bij elkaar brengen van regelgeving en implementatie.

Voortgang

Nu de Omgevingswet is aangenomen en gepubliceerd, wordt hard gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving. De planning is dat de Omgevingswet daarmee in 2019 in werking treedt.

Documenten

 • De Omgevingswet in het Staatsblad

  Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Zoals...

  Publicatie | 26-04-2016

 • Indiening wetsvoorstel Omgevingswet aan Tweede Kamer - Koninlijke boodschap

  Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2014

 • Indiening wetsvoorstel Omgevingswet aan Tweede Kamer - Wetsvoorstel Omgevingswet

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 17-06-2014

 • Indiening wetsvoorstel Omgevingswet aan Tweede Kamer - Memorie van toelichting

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 17-06-2014

 • Indiening wetsvoorstel Omgevingswet aan Tweede Kamer - Advies Raad van State

  Kamerstuk: Advies Raad van State | 17-06-2014

 

Als eerste belangrijkst hot item punt is: Informatie moet op orde zijn!

'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

  13 feb 2017 4 reacties

Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

Woud aan trainingen 

Hiermee weten gemeenten in elk geval zeker dat de informatie die zij krijgen over de nieuwe wet klopt en relevant is, zegt Ineke van der Hee. Zij is programmadirecteur van Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Bedrijven en organisaties bieden op dit moment allerlei trainingen aan, elk met een eigen insteek. Van gemeenten krijgen wij de vraag: hoe weet ik welke feiten ik in ieder geval moet kennen? Wij bieden daarom de basisgids aan, compleet met lesmateriaal, waarmee ambtelijke projectleiders en marktpartijen aan de slag kunnen.’

 

Prototype uitwerken

De gids is ontwikkeld samen met partijen in het land. Die werkwijze wordt ook toegepast op andere onderdelen van het implementatieprogramma, licht Van der Hee toe. Bijvoorbeeld bij de vorming van het digitaal stelsel Omgevingswet en bij de inspiratiegids over participatie. ‘We wachten niet tot we een onderdeel helemaal perfect hebben uitgewerkt, maar presenteren een prototype en proberen dat vervolgens samen beter te maken. Zo krijgen de bevoegde gezagen, burgers en bedrijven de kans om mee te denken over de nieuwe wet. Daar is veel enthousiasme voor.’

 

Nieuwe pilot omgevingsvisie

Zo heeft een oproep om te experimenteren met de implementatie tot ruim tachtig aanvragen geleid, waarvan er nu 45 zijn toegekend, zegt Van der Hee. Ze hebben betrekking op onder meer omgevingsplan, integraal werken en bestuurlijke afwegingsruimte. Ook komt er een nieuwe ronde pilots over de omgevingsvisie, waar nog tien projecten voor worden gezocht, van gemeenten of provincies die alvast werk willen maken van hun omgevingsvisie. De opgedane kennis wordt via de programmawebsite gedeeld.

Informatiebron: Binnenlands Bestuur.

Omgevingswet - grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van Grondwet in 1848

Bestemmingsplannen vervallen - overgang naar een Omgevingswet.

Dossier: Omgevingswet

Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

Informatiebron: Binnenlands Bestuur.

wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Gepubliceerd: Informatiebron; denhaag.nl-bestemmingsplannen
    17 maart 2014
Laatste wijziging:
    26 mei 2016

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

Bij bestemmingsplannen horen verschillende bestuurlijke documenten, zoals het wijzigingsplan en een uitwerkingsplan.
Wijzigingsplan of uitwerkingsplan

Een wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan. In een uitwerkingsplan wordt een deel van het bestemmingsplan uitgewerkt. Wijzigen of uitwerken kan alleen als in het bestemmingsplan de rechtspraak is opgenomen om het plan uit te werken.

Zowel een wijzigingsplan als een uitwerkingsplan bestaan uit:

    een plankaart
    regels
    een toelichting.

Door de plankaart en de regels is vastgelegd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom.

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten op Bestemmingsplannen.
Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen die ná 1 juli 2008 bekend zijn gemaakt:

    Stadsdeel Centrum
    Stadsdeel Escamp
    Stadsdeel Haagse Hout
    Stadsdeel Laak
    Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
    Stadsdeel Loosduinen
    Stadsdeel Scheveningen
    Stadsdeel Segbroek

U kunt ook langsgaan bij het Den Haag Informatiecentrum om een bestemmingsplan te bekijken. Of maak een afspraak met een projectinspecteur via telefoon 14 070.

Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening)

Bestemmingsplan (informatiebron; denhaag.nl-bestemmingsplannen)

Gepubliceerd: 
23 december 2016
Laatste wijziging: 
02 januari 2017

Het vastgestelde bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) wordt vanaf 29 december 2016 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 17 november 2016 het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 29 december 2016 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier (Integrale herziening) te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0313CReVaNew-50VA;
 • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
 • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

 • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
 • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 295098;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 10 februari 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan

 

 

 

 

 

 

 


Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE