Behoud het karakter van je wijk!

Identiteitsdragers - monumentale pleinen - authentieke gevels etc.

NB.: Foto bovenstaand op pagina is prive eigendom/MH

Valkenbosch (ReVa) beschikt over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om het woonmilieu in de wijk te verbeteren, economische activiteiten te stimuleren en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. De waardevolle, veelal monumentale pleinen en lanen in de vooroorlogse wijken kunnen bijvoorbeeld worden benut als identiteitsdrager van een wijk. In de naoorlogse wijken is vooral de groenstructuur waardevol. Deze kan een belangrijk uitgangspunt vormen bij de herinrichting van een wijk, zorgen voor variatie en bijdragen aan een meer geborgen woonomgeving.

Benut stedenbouwkundige kwaliteiten bij herstructurering van krachtwijken

Het benutten van de stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk om de (woon) kwaliteit van de sociaal-economische factoren te verbeteren. Mede met de sterke en zwakke punten in de stedenbouwkundige opzet in deze wijk.

Waarborg karakter van vooroorlogse wijken door bescherming van monumentale elementen

De kwaliteiten van de vooroorlogse wijken liggen voor een belangrijk deel in de aanwezigheid van - vaak monumentale - pleinen, lanen en straten. Het is belangrijk deze beeldbepalende elementen te behouden, eventueel als beschermd stadsgezicht.

Het aantal nog gave vooroorlogse stedelijke gebieden is door de herstructureringsoperaties van de afgelopen decennia sterk geslonken. Voor de nog resterende oorspronkelijke buurten is dan ook een zorgvuldige afweging tussen behoud en sloop gewenst, zeker bij de meer monumentale stedenbouwkundige groepen van bouwblokken en bij bouwblokken die uit groepen van individuele panden bestaan. Samenvoegen van (te) kleine woningen kan een middel zijn om woontechnische bezwaren te ondervangen en tegelijkertijd het karakter van blok en buurt te behouden.

Gebruik groen in naoorlogse woonwijken als uitgangspunt bij herstructurering

In de naoorlogse wijken is vooral de groenstructuur, vaak gekoppeld aan een systeem van waterwegen, waardevol. Typerend voor de groenstructuur in de naoorlogse wijken is het buurtgroen. Door de stereotiepe, uniforme inrichting worden deze groenelementen vaak nauwelijks gewaardeerd. Toch kunnen groenstructuur en waterwegen een belangrijk uitgangspunt vormen bij de herinrichting van de wijk. Ze kunnen bepalende beelddragers binnen de wijk worden, voor variatie zorgen en bijdragen aan een meer geborgen woonomgeving.

Ligging wijken kan beter worden benut

Voor onze wijk die zich in de uitstralingszone van een stads(deel)centrum bevind, zijn er kansen voor bovenwijkse activiteiten zoals grootschalige en/of gespecialiseerde winkelcentra, culturele en recreatieve voorzieningen, onderwijsinstellingen, zorgcomplexen en dergelijke.

Krachtwijken als cultureel erfgoed

Juist in de krachtwijken kunnen monumenten en andere beeldbepalende gebouwen een belangrijke rol spelen in de herkenbaarheid van en waardering voor een wijk. Een aantal vooroorlogse delen van de krachtwijken hebben inmiddels de status van beschermd stadsgezicht, zoals Valkenbosch en Regentessekwartier. Het is te overwegen ook enkele naoorlogse delen van krachtwijken een dergelijke status te geven.

Onze wijk is uitgeroepen tot een beschermd stadsgebied. Daar moeten we met zijn allen hard voor vechten om deze status te kunnen behouden. En zorgen dat de verpaupering niet toeslaat en vooral zorgen dat onze mooie authentieke gevel(heren) huizen zoveel mogelijk intact blijven.

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE