We zien nog niets gebeuren!

Beeklaan 217 t/m 229 - Newtonstraat 371 t/m 401 (voorheen De Zaen)

Tientallen bewoners op straat na megabrand aan Beeklaan / 19 dec 2017.

In een voormalig winkelpand op de hoek van de Beeklaan en de Newtonstraat in Den Haag heeft vannacht een felle brand gewoed. Tientallen woningen moesten worden ontruimd. Zo'n vijftig bewoners zijn tijdelijk in tegenovergelegen horecagelegenheden opgevangen. 

Een stukje geschiedenis

Beeklaan.

De Beeklaan vormt de oostgrens van de buurt en is genoemd naar de Westerbeek die hier vroeger stroomde. De Westerbeek was voor ze gedempt werd de grens tussen twee polders: de Mientpolder en 't Kleine Veentje. Tot 1903 vormde deze beek tevens de grens tussen de gemeentes Den Haag en Loosduinen. Tot in de 18e eeuw waren er in het gebied een paar boerderijen, enkele buitenplaatsen en een herberg te vinden aan wat nu de Beeklaan en de Loosduinseweg is. Vanaf de herberg 'De Vink' vertrokken boten het Westland in en een diligence naar 's-Gravenzande. De herberg stond op de plek waar ooit het café 'Vanouds de Vink' te vinden is, op de hoek van de Loosduinseweg.

Hieronder enkele passage in de loop der jaren de veranderingen betreffende nieuwbouw projecten. Zoals: De Haagse Grandeur is terug en wel op de Nieuwe Beeklaan. Adembenemende nieuwbouw heeft de wijk een nieuw en fris gezicht gegeven.

            Woningen en appartementen Beeklaan, Den Haag / Scala architecten.

Als vervolg op het ontwerp Nieuw Valkenbos is een ontwerp gemaakt voor de Beeklaan. In opdracht van Bouwfonds zijn vijf blokken ontworpen vanaf de hoek aan de Loosduinse kade tot aan de Vinkesteijnstraat. Op de begane grond werden bedrijfsruimtes gerealiseerd, in een witte, doorgaande plint. Daarboven in 3 tot 5 lagen appartementen, totaal 90. In de zijstraten sluiten 14 eengezinswoningen aan op de reeds gerealiseerde nieuwbouw.

In twee blokken is voorzien in groepswonen-door-ouderen, appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen. De overige appartementen variëren in grootte en prijsklasse.  De bedrijfsruimte is flexibel indeelbaar. Op zorgvuldige manier is aangesloten met het repertoire dat is neergezet in de zijstraten. Een hoogte-accent bij de 'zevensprong' van de kruising Loosduinseweg kreeg een herkenbare vormgeving als toren.

De gewenste traditionele openheid van de architectuur stond op gespannen voet met de geluidhinder van het doorgaand verkeer. De erkers werden dan ook voorzien van buitengewoon zware beglazing.

Scala is een architectenbureau dat geleid wordt door Ir. Peter Drijver en Ir. Mieke Bosse. Het bureau werkt met open blik aan woningen, scholen, kindercentra en allerlei andere gebouwen en plannen in stad en dorp. Scala neemt in de eerste plaats stelling voor goed functionerende gebouwen, straten en buurten. Schoonheid en samenhang in een prettige gebouwde omgeving vormen de duurzame basis voor een sterke buurt, dorp of stad. Onze gerealiseerde projecten laten zien wat onze aanpak is en tot welke sterke resultaten dat kan leiden. Het succes van die projecten sterkt ons in onze stellingname voor ontwerpen met oog voor het verleden en vertrouwen in de toekomst........?!

De Haagse Grandeur, De Nieuwe Beeklaan of De Beeklaan bruist.......

Anno 2021 de verloedering, verpaupering, vastgoed cowboys, Ondermijning, Zwart/wit was praktijken...verhorecalisering in een rap tempo. 

Terwijl de Haagse Grandeur verder doorgetrokken zou worden tot aan de Weimarstraat met behoud van de school en Kerk. Hieronder enige uitleg inzake school en kerk.

Voorzieningencluster Beeklaan / Dp6 projecten

LOCATIE
Den Haag
OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag
 
Al meer dan honderd jaar huisvest het ‘Heilig Hart’ een school voor de buurt, gestart als onderdeel van de katholieke voorzieningen in de volkswijk en gebouwd in samenhang de imposante St. Agneskerk, de pastorie en een klooster. Nog steeds is het ensemble van kerk, pastorie en schoolgebouw herkenbaar en karakteristiek voor de buurt. Aan de straat en zeker bij binnenkomst maakt het gebouw van architect Eduard Cuypers uit 1905 indruk in haar symmetrie, soberheid en hoogte. Een gebouw dat tot de verbeelding spreekt, een gebouw met geschiedenis en karakter. Het nieuwe programma dat wordt gehuisvest in het Voorzieningencluster omvat kindcentrum Toermalijn met peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal, en een Centrum voor Jeugd & Gezin.

Door het meest karakteristieke historische deel van het bestaande Heilig Hart te verweven met een nieuw gebouwdeel tot een compact gebouw, ontstaat een nieuw, ruimtelijk hart waar ontmoeting, verbinding en samenwerking kunnen ontstaan. In dit nieuwe hart ontmoeten oud en nieuw elkaar, komt rijkelijk daglicht van boven en worden de verbindingen tussen de verschillende partners gelegd.
 

Details

PROGRAMMA
Voorzieningencluster met basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, welzijnswerk en CJG

START PROJECT
2017

OPLEVERING
2021

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag

ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein

OPPERVLAKTE (BVO)
4324 m²
 
ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein.
 
Enkele passages vanuit Denhaag.nl betreffende het verdere verloop sloop/wederopbouw project schoolgebouw De Toermalijn.
 

RIS VOORZIENINGENCLUSTER BEEKLAAN 184 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 4 december 2012 het startdocument voor de samenwerking met de Stichting Lucas Onderwijs voor realisatie van Brede Buurtschool Toermalijn (nu een Kindcentrum) is getekend door wethouder Van Engelshoven; - op eerdere Programma s Onderwijshuisvesting een bedrag van 3,7 miljoen (exclusief indexering en toeslagen) aan Stichting Lucas Onderwijs beschikbaar is gesteld voor vervangende nieuwbouw van basisschool Toermalijn op de locatie Beeklaan; - op 16 februari 2017 wethouder KIJO per brief aan Stichting Lucas Onderwijs heeft meegedeeld dat de gevel in verband met het beschermd stadsgezicht behouden dient te blijven waarbij de wethouder heeft verzocht om te onderzoeken of en hoe dit binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd kan worden; - op het Meerjaren Investerings Plan middelen beschikbaar gesteld zijn voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin in de stadsdelen Segbroek ( 3,1 miljoen) en Haagse Hout ( 3,1 miljoen); - van de eerder voorziene nieuwbouw ten behoeve van het CJG Haagse Hout aan de Diamanthorst vorig jaar is afgezien en dat alternatieve nieuwbouw naar verwachting in ieder geval tot 2022 niet aan de orde is, waardoor er middelen beschikbaar komen voor reallocatie; - het college per 20 februari 2018 het raadsvoorstel BOW/ (RIS299195) akkoord heeft bevonden, met daarin de budgetreservering van 1 miljoen voor de realisatie van de kinderopvang op de locatie Beeklaan; - dat het project voorzieningencluster Beeklaan 184 een tekort heeft van 3,7 miljoen, waarvan 0,9 miljoen door Lucas Onderwijs dient te worden gedekt of bezuinigd en 2,8 miljoen door de gemeente dient te worden gedekt, via inzet van 1,3 miljoen ten laste van de investeringsmiddelen voor de CJG s, 0,2 miljoen uit restposten van reeds gerealiseerde kinderopvang en 1,3 miljoen ten laste van het programma Onderwijshuisvesting 2019; besluit: I. in te stemmen met handhaving van de bestaande gevel van het huidige schoolgebouw op de locatie Beeklaan 184; II. af te zien van realisatie van nieuwbouw voor het CJG Haagse Hout aan de Diamanthorst, van de hiervoor in het MIP opgenomen middelen 1,3 miljoen toe te voegen aan de investeringsmiddelen voor het CJG Segbroek aan de Beeklaan, en de resterende middelen ad 1,8 miljoen bij het opstellen van het nieuwe MIP te herbestemmen; III. een bedrag van maximaal 1,3 miljoen te reserveren op het programma Onderwijshuisvesting 2019, ten behoeve van locatiegebonden kosten voor basisschool Toermalijn; IV. een bedrag van 0,2 miljoen uit restposten van reeds gerealiseerde kinderopvang in te zetten voor kinderopvang in het voorzieningencluster Beeklaan; Gemeente Den Haag Postbus T Spui DJ Den Haag Den Haag.

V. een bedrag van 0,2 miljoen uit restposten van reeds gerealiseerde kinderopvang in te zetten voor kinderopvang in het voorzieningencluster Beeklaan; V. bovengenoemde besluitpunten te verwerken in de ontwerpbegroting die aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd; Den Haag, 13 maart 2018 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, Peter Hennephof Pauline Krikke 2.

Toelichting Inleiding De onder bestuur van Stichting Lucas Onderwijs staande basisschool Toermalijn was tot voor kort gevestigd aan de Beeklaan 184 in het schoolgebouw Heilig Hart, een meer dan 100 jaar oud gebouw. Op dit moment is de school, vanwege de slechte staat van de gevel, tijdelijk gehuisvest op een wissellocatie aan de Weimarstraat. De bouwplanontwikkeling voor deze locatie heeft een voorgeschiedenis vanaf In de loop van de tijd zijn welzijn, kinderopvang (KDV, samen met de school een Kindcentrum) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Segbroek aangehaakt als partner bij de ontwikkeling. Het geheel is nu het voorzieningencluster Beeklaan. Het schoolgebouw maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht Valkenboskwartier. Naast het schoolgebouw staat de Agneskerk met pastorie (beiden zijn gemeentelijk monument). De afdeling Monumentenzorg heeft bepaald dat de gevel en de achterliggende trappenhuizen behouden moeten blijven. Een onderzoek van gemeente en toekomstige gebruikers van het voorzieningencluster in 2016 leidde tot het advies aan wethouders Van Engelshoven en Wijsmuller het gebouw volledig te slopen en nieuwbouw op te trekken vanwege de hoge kosten van het behoud van de gevel. Bij brief d.d. 16 februari 2017 van wethouder Van Engelshoven is aangegeven dat een bouwplan ontwikkeld zou moeten worden dat past binnen de beschikbare budgetten en waarbij alleen de bestaande gevel behoeft te worden behouden. Vanwege de nadelige gevolgen voor de exploitatie mochten de trappenhuizen wel worden gesloopt. Als gezamenlijk opdrachtgevers hebben Lucas Onderwijs en de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag (CVDH) na aanbesteding een ontwerpteam gecontracteerd. Nu het bouwplan en begroting zijn ingediend worden de financiële gevolgen aan de gemeente Den Haag voorgelegd. Bouwplan en begroting Uit de aanbesteding is een ontwerp met handhaven van de voorbouw (gevel met achterliggende lokalen en gang en trappenhuis; ca 17,5m diepte) als winnaar geselecteerd. Achter de voorbouw wordt na sloop van de zijbeuken nieuwbouw gerealiseerd. Voor het behoud van de gevel is dit de meest praktische en voordelige optie. Het project bestaat uit een onderwijsdeel (Toermalijn van 2375 m2) en gemeentelijk deel (CJG en KDV van 1885 m2). Een oppervlakte van 2029 m2 wordt gerealiseerd in het (gedeeltelijk) te handhaven bouwdeel. Een oppervlakte van 2231 m2 is nieuwbouw daar direct tegenaan gebouwd. Planning is start bouw/sloop zomer 2019 en oplevering eind Onlangs is het Voorlopig Ontwerp (VO) inclusief raming afgerond. Hieruit worden de meerkosten voor het behoud van de gevel en de overschrijding ten opzichte van de beschikbare budgetten duidelijk. Dit betekent dat het voorzieningencluster Beeklaan niet binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd kan worden, zoals gevraagd in de brief van de wethouder KIJO van 16 februari De onderstaande tabel geeft een samenvatting hiervan (bedragen afgerond in miljoenen, inclusief BTW). 3

Voor het CJG en KDV-deel is het tekort berekend op 1,5 miljoen. Hiervan zijn respectievelijk 0,4 miljoen en 0,4 miljoen toe te rekenen aan indexering en de eisen voor bijna energieneutraal bouwen (BENG). 0,7 miljoen is toe te rekenen aan het behoud van de gevel (locatiegebonden kosten). In totaal bedragen de extra te dekken kosten voor de gemeente in verband met het behoud van de gevel 2,0 miljoen. Te dekken door de gemeente De meerkosten voor het onderwijsdeel van 1,3 miljoen komen ten laste van het gemeentelijk budget voor Onderwijshuisvesting. Dit gaat via het programma Onderwijshuisvesting 2019 waarover het college van B&W in december 2018 zal besluiten. De meerkosten ad 0,8 miljoen voor de bouw van het CJG en KDV wegens BENG en indexering kunnen voor 0,6 miljoen worden gedekt uit het gemeentelijk investeringsbudget voor CJG s. De resterende 0,2 miljoen is beschikbaar te stellen uit restposten van reeds gerealiseerde kinderopvang. 0,7 miljoen aan extra kosten voor de gevel betreffen het CJG en kunnen ten laste worden gebracht van gemeentelijk investeringsbudget voor CJG s. In hoeverre het beschikbare bouwbudget voor CJG en KDV wordt overschreden, zal eerst blijken na aanbesteding, welke naar verwachting begin 2019 zal plaats vinden. Over de beschikbaarstelling van de budgetten voor het CJG en de kinderopvang zal de gemeenteraad dan een besluit moeten nemen. Te dekken of bezuinigen door Lucas Onderwijs Naast de 0,9 miljoen die Lucas Onderwijs zal moeten bijdragen in tekort van het project of moeten bezuinigen (zie tabel), dient Lucas Onderwijs ook 2 groepen voor te financieren. Het project gaat uit van 11 groepen. Onderwijshuisvesting heeft aangegeven maximaal 9 groepen te financieren, aangezien de school nog maar 7 groepen telt. Hiermee is 0,4 miljoen gemoeid, die na groei naar 11 groepen alsnog door Onderwijshuisvesting vergoed zal worden. In totaal dus een investering van 1,3 miljoen. Hierover zal het College van Bestuur van Lucas Onderwijs nog een besluit moeten nemen. Besluitvorming over definitieve uitvoering van het project vindt plaats op basis van het definitief ontwerp met kostenraming. Afweging en conclusie Al met al leidt het handhaven van de gevel aan de Beeklaan tot een extra gemeentelijke (OCW) investering van 2,0 miljoen ( 0,7 CJG en 1,3 Onderwijshuisvesting). Daarnaast is nog een bedrag van 0,8 miljoen nodig ten gevolge van indexering en bijna energieneutraal bouwen. Het project Beeklaan heeft inmiddels een voorgeschiedenis van bijna 20 jaar. De Beeklaan krijgt met het voorzieningencluster een flinke impuls. Het afblazen van dit project en nieuwbouw elders kent veel nadelen. Het betekent zeker 2 jaar vertraging. Ook is onzeker of er een alternatieve locatie beschikbaar is waar in combinatie met het CJG en kinderopvang gebouwd kan worden. Via deze brede buurtscholen kunnen veel partners samenwerken opdat kinderen en hun gezinnen indien nodig vroegtijdig begeleid kunnen worden, gericht op preventief handelen. Dat is juist in deze wijk belangrijk. Daarnaast is het de vraag of de Toermalijn het nog zo lang volhoudt, aangezien deze school de afgelopen jaren een dalend aantal leerlingen kent en naar een omvang van 7 groepen is gegaan. 

Kortom het gebouw Beeklaan 184 verpaupert met de dag. De ooit eens De Haagse Grandeur project verpaupert ook en de overige oneven nummers Beeklaan vanaf de Loosduinseweg tot aan de Beeklaan zien er ook niet meer uit. 

Beeklaan 223 De Zaen ooit eens een keukenspecialist. Staat jarenlang leeg en vol met Graffity. Eigenaren? Dan weer die en dan weer die. Dit gehele pand is aangemerkt tot de Ondermijning. En jarenlang wordt er niets uitgevoerd. Het trekt nog meer criminelen aan en voor onze wijk is dit geen vooruitgang. 

Hoe dit allemaal kan? Ach dat weet niemand (of wel) en niemand wil of kan de verantwoordelijkheid nemen?

Wordt vervolgd!

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE